doc. Ing. Petr Rapant, CSc.


petr.rapant@vsb.cz

Osobní stránky

(+420) 597 325 470

kancelář A927

Institut geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 1984: Ing. – VŠB Ostrava, HGF, obor Hornická geologie a geologický průzkum
 • 1989: CSc. – VŠB Ostrava, HGF, obor Ložisková geologie a geofyzika. Kandidátská disertační práce na téma Počítačové zpracování dat získaných geoservisem.
 • 1998: doc. – VŠB-TU Ostrava, HGF, obor Geologická informatika a geostatistika. Habilitační práce na téma Geografické informační systémy.

Vědecké zaměření

 • aplikace GIT v krizovém řízení
 • celulární automaty a prostorové multiagentové systémy
 • komplexní geosystémy

Odborná a pedagogická činnost

 • 1984 – 1988: VŠB Ostrava, HGF, interní aspirant
 • 1988 – 1990: Moravské naftové doly Hodonín, samostatný odborný pracovník
 • 1990 – 1994: VŠB Ostrava, HGF, Katedra geologického inženýrství, VV pracovník
 • 1993: půlroční studijní pobyt na Dánské technické univerzitě, katedře zeměměřictví a fotogrammetrie
 • 1994 – 1998: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, odborný asistent
 • 1998 – dosud: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, docent
 • 2002 – 2006: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky, vedoucí institutu
 • 2006 – 2010: VŠB-TU Ostrava, HGF, proděkan
 • 2008: Business English Certificate Vantage, Council of Europe level B2
 • 2014: First Certificate in English, Council of Europe level B2

Výuka předmětů

 • Základy geoinformatiky
 • Geoinformační technologie
 • Algoritmizace prostorových úloh
 • Computational Aspects of Geoinformation Technologies
 • Základy systémové analýzy v geovědách
 • Spatial reasoning
 • Projektové řízení

Projekty

 • Vizuální systém pro získávání a zpracovávání metrických 3D informací v reálném čase. Projekt GA ČR, č. 105/03/0719. Řešitel. (2003-2005)
 • Systém včasného varování v případě výskytu přívalových srážek. Projekt GA ČR, č. 102/03/Z054. (spoluřešitel). Řešitel: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (2003)
 • Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy. Projekt AV ČR, program Informační společnost, č. T101940420. (spoluřešitel) Řešitel: prof. RNDr. Marie Duží, CSc. (2004-2008)
 • Geoinformatics anglicky. Rozvojový projekt. Řešitel. (2005-2007)
 • Mapování sesuvů v MSK. Řešitel. (pro Geotest a.s. Brno; 2006)
 • Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. I. etapa. Výzkumný projekt financovaný z rozpoctu MSK. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2006-2007)
 • Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. II. etapa. Výzkumný projekt financovaný z rozpoctu MSK. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2007-2008)
 • Monitorování poklesů a sesuvů v poddolované oblasti pomocí radarové interferometrie. Řešitel. (pro Geotest a.s. Brno; 2007-2011)
 • Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy. Spoluřešitel; řešitel: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. (2010 – 2015) http://simprokim.vsb.cz/
 • Centrum excelence IT4Innovations. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2011-2015) http://www.it4i.eu/
 • Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. BV MV ČR. Řešitel. (2013-2015)

Členství v odborných organizacích

 • člen České asociace pro geoinformace, Praha (1997 – dosud)
 • předseda Odborné komise CAGI pro standardizaci (1997 – 2004)
 • člen Geospatial Information & Technology Association, Aurora, USA (1997 – 2004)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu 41-18-9 Hospodářská úprava lesa, specializace Geoinformatika, MZLU Brno (1999 – 2007)
 • člen státní komise pro doktorský studijní program 41-18-9 Hospodářská úprava lesa, specializace Geoinformatika, MZLU Brno (1999 – 2007)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika, MZLU Brno (2007 – dosud)
 • garant oboru Geoinformatika v bakalářském i magisterském studiu (1999 – dosud)
 • řádný člen vědecké rady HGF (2000 – 2009)
 • člen oborové rady doktorského studia Geoinformatika na HGF VŠB – TUO (2000 – dosud)
 • předseda oborové rady doktorského studia Geoinformatika na HGF VŠB – TUO (2004 – dosud)
 • člen Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (2000 – dosud)
 • člen České kartografické společnosti (2001 – dosud)
 • člen Sdružení pro dopravní telematiku (2002 – 2012)
 • člen mezinárodní komise pro standardizaci, Mezinárodní kartografická asociace (International Cartographic Association, ICA; 2001 – dosud)
 • Člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro geografii (2004 – 2009)
 • Člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro geovědy (2009 – 2016)
 • Člen Národního geografického komitétu (2014 – 2015)
 • Člen Vědecké rady PřF UP Olomouc (2014 – dosud)

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Cooper, A., Coetzee, S., Rapant, P., Laurent, D., Danko, D. M., Iwaniak, A., Peled, A., Moellering, H., Duren, U.: Exploring the Impact of a Spatial Data Infrastructure on Value-Added Resellers and Vice Versa. In Buchroithner, M., Prechtel, N., Burghardt, D. (eds.): Cartography from Pole to Pole. Selected Contributions to the XXVIth International Conference of the ICA, Dresden 2013. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2014, str. 395-404. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-32618-9_28#page-1
 • Sztrucova, D., Rapant, P.: Enhanced Methodology for Ontology Development. Computing and Informatics, 2013, vol. 32 (5) str. 1038–1054.
 • Cooper, A. K., Moellering, H., Hjelmager, J.,  Rapant, P., Delgado, T., Laurent, D., Danko, D. M., Abad, P., Düren, U., Coetzee, S., Iwaniak, A., Rajabifard, A., Huet, M., Brodeur, J.: A spatial data infrastructure model from the computational viewpoint. International Journal of Geographical Information Science, 2013, 27 (6), str. 1133-1151. (15 %). DOI: 10.1080/13658816.2012.741239.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13658816.2012.741239.
 • Hjelmager, J, Moellering, H., Cooper, A., Delgado, T., Rajabifard, A., Rapant, P., Danko, D., Huet, M., Laurent, D., Aalders, H., Iwaniak, A., Abad, P., Düren, U., Martynenko, A.: An initial formal model for spatial data infrastructures. International Journal of Geographical Information Science, Volume 22, Issue 11 & 12 2008 , pages 1295 – 1309.
 • Rapant, P.: Prostor v multiagentových systémech modelujících prostorové procesy. Acta Montanistica Slovaca, Košice, Ročník 12(2007), číslo 2, 84-97. http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n2/2rapant.pdf

Monografie, kapitola v monografii

 • Rapant, P., Cirbus, J.: Celulární automaty a multiagentové systémy – jiné paradigma přístupu k modelování a simulaci prostorových procesů. In Voženílek, V., Dvorský, J., Húsek, D. (eds) (2011): Metody umělé inteligence v geoinformatice. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8. Str. 57-68.
 • Rapant, P., Szturcová, D.: Co je to ta geoinformatika, dámy a pánové? Tutoriál, 23-47, DATAKON 2010, ISBN 978-80-7368-425-9.
 • Číhalová, M., Ďuráková, D., Hrubá, L., Rapant, P.: Metodika tvorby ontologie (Methodology of Ontology Building). Advances in Geoinformation Technologies 2009, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, s. 1-10.
 • Brebbia, C. A. (ed.): River Basin Management V (Transactions on Ecology and the Environment). WIT Press, 2009. ISBN-10: 1845641981. 432 str. (spoluautor kapitoly: Overview of the complex and modular system FLOREON+ for hydrologic and environmental modeling. 9 str.).
 • Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. http://gis.vsb.cz/rapant/publikace/knihy/GI_GIT.pdf.
 • Moellering H., Aalders H. and Crane A. (Eds.): World Spatial Metadata Standards. ICA, Elsevier Science/Pergamon. ISBN – 0080439497. (Spoluautor kapitoly o hodnocení a popisu standardu metadat platného v ČR).
 • Rapant, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 str. ISBN 80-248-0124-8.
 • Rapant, P.(ed.): Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací. In: Kokeš, J. (ed.): Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy. Ročník II, částka 3. Praha, 2001. 24 str. ISSN 1213-225X.
 • Rapant, P.: Začínáme s PC. Grada, Praha 1992, 144 str.

Recenzované časopisy evidované na SCOPUS nebo Web of Science
Recenzované sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science
Recenzované časopisy