TAČR – Retia


Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí

Identifikace projektu: TH02010930

Období řešení: 1/2017 – 12/2020

Řešitelé:

Cílem projektu je vytvoření metodiky zpracování nehomogenních vstupních dat s využitím geoinformačních systémů pro optimalizační výpočty zaměřené na obsluhu a údržbu dopravních sítí (Metodika zpracování vstupních dat pro optimalizační výpočty).

  • Metodika bude zpracována tak, aby korespondovala s typem dat, kterými společnosti zabezpečující obsluhu a údržbu obecně disponují a aby výsledný soubor dat odpovídal požadavkům optimalizačních výpočtů.
  • Funkčnost navržené metodiky bude ověřována na množinách reálných dat od partnerů z praxe.

Výsledná řešení (optimální trasy) budou zpracována v podobě specializovaných map, primárně pro verifikaci metodiky, sekundárně pro jednotlivé partnery z praxe.

V současné době existuje velké množství malých, středních i velkých společností z řad techn. služeb, městských služeb, komerčních společností, které zabezpečují služby spojené s údržbou a obsluhou dopravních sítí. Pro plánování obsluhy využívají především empirických zkušeností. Specializovaný software je spojen s vysokou fin. náročností (licence, školení pracovníků) a zároveň neposkytuje možnost řešit místní specifika. Projekt vhodně propojuje výpočetní možnosti s dispozicemi zákazníků. Metodika vysvětluje způsob přípravy potřebných dat z různě definovaných (nehomogenních) vstupů. Partneři z praxe verifikují použitelnost postupu, přičemž využijí poskytnutá řešení Nmap. Existují i zákazníci, kteří využijí dílčí výstupy – posloupnosti referenčních bodů pro GPS. Výstupy jsou ihned použitelné v praxi, organizační i úsporný efekt.

Fáze řešení projektu

  • (2017) Přípravná a studijní fáze
  • (2018) Rozbor dat a jejich zpracování
  • (2019) Příprava metodiky a ověřovací výpočty
  • (2020) Tvorba metodiky a specializovaných map

Další informace poskytne: Ing. Bc. Petr Kozel Ph.D. (odpovědný řešitel)

Výstupy projektu

Výstupy budou postupně zveřejňovány na této stránce.