Magisterské studium


Forma studia

Prezenční i kombinovaná forma!

Charakteristika oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je dále prohloubit znalosti z oblasti geoinformatiky a připravit absolventy, kteří zvládnou odbornou tematiku na úrovni umožňující tvorbu nových postupů a aplikací relevantních technologií, řízení projektů a hledání nových způsobů řešení různých problémů.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získávají rozšířené znalosti z oblastí plánování a vývoje aplikací, modelování v geovědách, prostorových databází, mobilních geoinformačních technologií či statistiky. Pro jejich další rozvoj je určena paleta povinně volitelných předmětů a zejména realizace diplomové práce.

Uplatnění absolventa

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, ochranu přírody, policii, složky IZS, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Kde máme absolventy?

Naši aboslventi nemají problém s nalezení zaměstnání. Převážná část z nich navíc pracuje v oboru v soukromých firmách i veřejných institucích.