Doktorské studium


Institut geoinformatiky má akreditováno čtyřleté doktorské studium oboru geoinformatika. Přihlášky ke studiu se odevzdávají zpravidla do poloviny května daného roku. Přijímací zkoušky formou pohovoru se konají vždy v červnu daného roku. Průběh a podmínky doktorského studia na HGF jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu studia.

Více informací na stránce fakulty.

Zájemci o doktorské studium si mohou vybírat téma zaměření své disertační práce. Níže jsou uvedeny příklady témat. Aktuální témata jsou uvedeny vždy v březnu na webu HGF. Ti, kteří si nevyberou z této nabídky, mohou navrhnout i vlastní téma. V tom případě je vhodné v dostatečném předstihu před termínem konání přijímací zkoušky kontaktovat některého ze školitelů a navrhované téma s ním probrat, tak aby bylo jasné, zda je dané téma na našem pracovišti řešitelné a zda je zde vhodný školitel, který by mohl dané téma vést a s jeho vedením souhlasí. Předběžný výběr vhodného školitele můžete provést na základě odborného profilu školitele, viz odkazy na osobní stránky níže. Ostatní studenti mají možnost si vybrat z níže uvedených témat a poté kontaktovat uvedeného školitele.

Schválení školitelé:

Prostorové vyloučení sociálně problémových lokalit

Studium a vývoj prostorových metod, které mohou prostorové oddělování enkláv kvantifikovat, analyzovat a pravidelně monitorovat; společně s hodnocením jejich negeografické vzdálenosti (míry odlišnosti). Studium možností kvantifikace prostorového oddělení, možností definic prostorové bariéry, typologie a vliv sousedství lokalit, popis a analýza územní heterogenity.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Prostorová integritní omezení a jejich implementace v databázi

Definice statických a změnových topologických, sémantických a uživatelských integritních omezení v rámci konceptuálních modelů a jejich efektivní implementace v databázovém prostředí, resp. v CASE systémech. Možnosti využití vícenásobné reprezentace. Studium řešení v hlavních SŘBD. Řešení agregačních úloh na vhodných aplikačních příkladech.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Hodnocení geowebových síťových služeb

Metriky a hodnocení síťových služeb pro prostorová data se zaměřením na vyhledávací, prohlížecí, stahovací a transformační služby v běžném provozu i při zátěžových a stresových testech. Posouzení využití konceptu testování souladu pomocí tzv. Abstract Test Suite podle normy ISO 19105. Výběr vhodných postupů a indikátorů pro sledování jednotlivých charakteristik rozšiřující základní požadavky INSPIRE a zajišťující efektivní využití koncovými uživateli. Dlouhodobé monitorování provozu jednotlivých evropských geoportálů a jejich hodnocení. Publikační příležitosti, návaznosti na projekty.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Časoprostorové hodnocení dopravních nehod

Řada prostorových statistických ukazatelů vychází z konceptu homogenního a symetrického prostoru. Takový přístup selhává např. u dopravních nehod, které jsou vázány na dopravní síť. Cílem práce je vývoj odpovídajících statistických metod a vlastní vyhodnocení prostorových a dopravních aspektů dopravních nehod v ČR s využitím vhodných analytických a vizualizačních postupů. Rozlišení nahodilé a kauzální složky distribuce nehod. Možnost zapojení do projektu RODOS, využití dat o dopravních nehodách v ČR od roku 2009.

Školitel: doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Geoparsing a mediální geografie

Geoparsing (někdy také geotagging) je procesem přidělování geografických identifikátorů ke slovům a frázím, které se vyskytují v nestrukturovaném textu. Geoparsing se ve zvýšené míře musí vypořádat s nejednoznačností zápisu lokalizačních údajů v textu. Specifickým problémem je pak využití geoparsingu pro jazyky, které mění tvary slov, především koncovky, jak je tomu v českém jazyce. Předpokládá se využití prostorově orientovaných knowledge organization systems (KOS), které společně označují thesaury, klasifikační schémata, hesláře a taxonomie v rámci sémantického webu. Praktická aplikace na mediální zpravodajství (monitoring a analýza zpráv vybraných zpravodajských kanálů), jejich vyhodnocení z hlediska časové a prostorové distribuce.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Časoprostorové modelování dopravního chování s využitím geoinformačních technologií

Časoprostorové modelování vyžaduje určení přesné polohy jednotlivých objektů a také adekvátní záznam času. Pro vysvětlení motivace pohybů je však potřebné znát více, např. časové parametry cílů. Cílem projektu je navrhnout a vyzkoušet vhodné metodické postupy pro zjišťování a sledování časových parametrů určujících dostupnost a výhodnost jednotlivých cílů dopravních toků. Časové limity a křivky návštěvnosti jednotlivých služeb je obtížné získat, nejsou k dispozici vhodné metodiky. Kromě časových parametrů je problémem rovněž sledování individuálního dopravního chování. Vyjma nákladných specifických dotazníkových šetření máme velmi málo údajů o skutečných potřebách a dopravním chování jednotlivců. Jednou z možností je využití sociálních sítí.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Metody a úspěšnost časoprostorové predikce kriminality

Analýza řady metod, od posledních aplikací Knoxovy metody, D funkce, analýzy korelované procházky a další. Možnosti aplikace v českém prostředí s ohledem na neurčitost záznamu dat o trestných činech, přestupcích či indicií deliktů. Ve vybraných lokalitách a případech provedení analýzy, sledování úspěšnosti predikce podle typu deliktu, prostředí a parametrů pachatele, možnosti formulace vhodných doporučení. Návaznost na projekty „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu“ a „Mapy budoucnosti“.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Získávání prostorových znalostí z velkých datových sad

Data mining z relativně velkých datových sad se stal populárním výzkumným tématem. Současné metody data miningu ale nedovedou efektivně pracovat s prostorovou informací. Detekce prostorových vzorů, hodnocení prostorových autokorelací či obecněji asociací nebo identifikace prostorových anomálií jsou dobře realizovatelné pro malé objemy dat, avšak v případě výrazného zvýšení objemu dat rostou jejich nároky nelineárně a to výrazně omezuje jejich vhodnost a praktičnost použití. Projekt se proto zaměřuje na nalezení vhodných postupů úpravy těchto metod či nalezení nových metod, jejichž výkon nebude limitován velikostí objemu dat.

Školitel: doc. Dr. Ing. Jiří Horák

Kvalitativní časoprostorové modelování a usuzování

S rostoucím využíváním geoinformačních technologií v běžném životě obyvatel rostou i objemy jimi průběžně získávaných časoprostorových dat. Tato data jsou však mnohdy získávána s vysokou mírou nejistoty a běžně jsou i neúplná. Provádět kvantitativní analýzy takovýchto dat je obtížné a mnohdy až nemožné. Na druhou stranu se dnes rozvíjejí postupy, umožňující zpracovávat takováto data kvalitativně – nástroji kvalitativního prostorového nebo časoprostorového modelování a usuzování. Cílem disertační práce bude prozkoumat tyto postupy a navrhnout jejich využití při zpracování dat z vybrané aplikační oblasti.

Školitel: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

Geostatistické postupy pro modelování distribuce kritických komodit EU na vybraném ložisku nerostných surovin v České republice

V současné době probíhá na území ČR přehodnocování vybraných lokalit podle seznamu kritických surovin EU na základě dostupných archivních materiálů. Vytvoření digitálního modelu vybraného ložiska je nezbytnou podmínkou pro jeho úspěšné následné hodnocení (např. variantní odhady zásob ložiska podle měnících se podmínek využitelnosti). Přitom existují určité rozdíly mezi klasickou matematickou statistikou a analýzou geodat pomocí statistických a geostatistických postupů, které vyplývají z vlastností geologických objektů a z reálných možností jejich zkoumání (použití pouze výsledků dříve provedených průzkumných prací). Tyto rozdíly je nutno brát v úvahu při aplikaci statistických a geostatistických postupů v procesu modelování morfologie a distribuce sledovaných atributů ložiska a jeho následného hodnocení.

Školitel: doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.