doc. Dr. Ing. Jiří Horák


jiri.horak@vsb.cz

(+420) 597 325 457

kancelář A941

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 1985         Ing., VŠB Ostrava, HGF, Matematická geologie
 • 1987-89   pedagogika na Filosofické fakultě UP Olomouc
 • 1998         Dr., VŠB-TU Ostrava, Geologické inženýrství
 • 2002         doc., VŠB-TU Ostrava, Geoinformatika

Vědecké zaměření

 • geografické informační systémy (především metody zpracování dat a modelování v rámci GIS)
 • prostorové analýzy a aplikovaná geostatistika
 • mikroanalýzy socioekonomických jevů, trhu práce, sociálně vyloučených lokalit, kriminality
 • dostupnost veřejné hromadné dopravy
 • testování geowebových služeb
 • geokódování, geoparsing

Odborná a pedagogická činnost

 • 1985-1995: VŠB, pracovník pro vědu a výzkum
 • 1993: kurz na Dánské technické univerzitě v Lyngby
 • 1996: kurz na ESA Frascati, Itálie
 • 1999: krátkodobá stáž na JRC, Ispra, Itálie
 • 2000: krátkodobá stáž na CNIG, Portugalsko
 • 1995-2002: VŠB-TU Ostrava, pedagog na katedry ekonomiky a systémů řízení
 • 2006-2011: VŠB-TU Ostrava, vedoucí katedry geoinformatiky
 • 2003-dosud: VŠB-TU Ostrava, docent na katedry geoinformatiky

Výuka předmětů

 • Prostorové analýzy dat
 • Zpracování dat v GIS
 • Databázové systémy
 • Prostorové databáze
 • Aplikace systémů řízení báze dat
 • Dálkový průzkum Země
 • Digitální zpracování dat DPZ
 • Plánování aplikací geoinformačních technologií
 • Neurčitost dat a modelů

Projekty

 • Odpovědný řešitel grantu GAČR „Prostorové simulační modelování dostupnosti“ 14-26831S (2014-2016)
 • Odpovědný řešitel grantu GAČR „Využití geoinformačních technologií pro zpřesňování srážko-odtokových vztahů“ 205/06/1037 (2006-2008)
 • Odpovědný řešitel grantu GAČR „Modelování trhu práce s využitím geoinformačních technologií“ 402/02/0855 (2002-2004)
 • Odpovědný řešitel grantu GAČR „Prostorová analýza nezaměstnanosti” 402/99/0022 (1999-2000).
 • Spolupracovník grantu GAČR „Industriální město v post-industriální společnosti“403/09/1720 (2005-2007). Více informací o projektu.
 • Spolupracovník na dalších grantech GAČR (Analýza radonového rizika základových půd v ostravské aglomeraci pomocí geografického informačního systému Arc/Info 1995-1997, Systém pro tvorbu krajiny po hornické činnosti)
 • Odpovědný řešitel projektu TAČR Beta „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací“ TB9500MV005 (2016). Více informací o projektu.
 • Spoluřešitel projektu OP VaK „Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0276“ (2011-2013) Více informací o projektu.
 • Spoluřešitel projektu 5.rámcového programu EU „Integrated Water Management of Transboundary Catchments“ (TRANSCAT) EVK1-2001-00324.
 • Spolupracovník projektu 5.rámcového programu EU „Metrology in Support to Precautionary Sciences and Sustainable Development Policies“ (METROPOLIS).
 • Spolupracovník projektu 5.rámcového programu EU „Geographic Information Network In Europe“ (GINIE)
 • Spolupracovník projektu 5.rámcového programu EU HUMBOLDT
 • Spoluřešitel projektu Erasmus „Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development“ (ANDROID) (2012-2014).
 • Řešitel projektu PHARE ”Regional Information System” (1995-1996)
 • Hlavní řešitel projektu PHARE ”Data for Regional Information System” (CZ9603/02/03/01) (1997-1999).
 • Spolupracovník projektu COPERNICUS „West-East Linked Laboratories for GIS“ (WELL-GIS)
 • Spolupracovník projektu LEONARDO PANEL-GI
 • Spoluřešitel projektu TANDEM (MPO, programový projekt výzkumu a vývoje) „Výzkum a vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství“ (2005-2007)
 • Spoluřešitel projektu bezpečnostního výzkumu (MVČR, subdodávka) „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu“ (2014-2015).
 • Řešitel a spoluřešitel 2 grantů Open Society Fund Praha.
 • Řešitel grantu Autodesk Academia Grant 2001
 • Řešitel a spoluřešitel několika fondů rozvoje vysokých škol.
 • Koordinátor projektu “Implementace nástrojů prostorové analýzy dat v činnosti úřadů práce” pro MPSV ČR (2001-2011).
 • Spoluřešitel projektu “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla” (2010-2019).

Členství v odborných organizacích

 • Člen vědecké rady HGF VŠB-TU Ostrava
 • Člen vědecké rady PřF UP Olomouc
 • Člen vědecké rady FIM Univerzita Hradec Králové
 • Člen oborové rady doktorského studia Geoinformatika na HGF VŠB-TU Ostrava
 • Člen oborové rady doktorského studia Aplikovaná geoinformatika na PřF UP Olomouc
 • Člen oborové rady doktorského studia Aplikovaná informatika, Univerzita Hradec Králové
 • Člen předsednictva České asociace pro geoinformace
 • Člen zpracovatelského týmu GeoInfoStrategie
 • Člen programových výborů několika národních a mezinárodních konferencí
 • Hodnotitel EEA Grants, hodnotitel projektů TAČR Epsilon, TAČR Alfa, TAČR Omega, VEGA, APVV, GAČR. Členství v několika oponentních radách výzkumných projektů.