doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.


igor.ivan@vsb.cz

(+420) 597 323 550

kancelář A341

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

scopus3
research_gate
WoS

Vzdělání

 • doc. – Habilitační řízení na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, obhájeno na vědecké radě 19. 5. 2016, jmenován od 1. 7. 2016. Téma habilitační práce: Geoinformatika pro osobní dopravu, název habilitační přednášky: Identifikace anomálních lokalit na příkladu mapování kriminality.
 • Ph.D. – Doktorské studium na VŠB – TUO, obor Geoinformatika, zahájení na podzim 2007 – 2010. Téma disertační práce:Prostorové hodnocení zajištění dopravní obslužnosti zaměstnavatelů (ke stažení níže, autoreferát zde)
 • Ing. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Diplomová práce na téma:Analýza vývoje migrace v Moravskoslezském kraji. Státní závěrečná zkouška 11. června 2007.
 • Bc. – VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, studijní obor Geoinformatika. Bakalářská práce na téma:Informační system domů a bytů Havířova. Státní závěrečná zkouška pro bakaláře 6. června 2005.

Vědecké zaměření

 • kvantitativní geografie
 • dopravní dostupnost
 • geoinformatika v dopravě
 • časoprostorové analýzy
 • visual analytics

Odborná a pedagogická činnost

 • 2018 – dosud – prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem, VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • 2018 – proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky, Hornicko-geologická fakulta
 • 2016 – 2019 – junior researcher (Katedra čistých technologií těžby a užití energetických surovin)
 • 2015 – 2018 – vedoucí Katedry geoinformatiky
 • 2014 – certifikát CAE Cambridge (Cambridge English: Advanced)
 • 2014 – zástupce vedoucího Katedry geoinformatiky
 • únor 2014 – krátkodobá stáž na University College London (Dept of Civil, Environ & Geomatic Eng)
 • 2013 – 2014 – tajemník Katedry geoinformatiky
 • 2011 – Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v oblasti mobilit za rok 2010
 • březen 2010 – dosud – odborný asistent Katedry geoinformatiky
 • prosinec 2009 – odborná stáž na City Council of Glasgow, Development and Regeneration Services
 • říjen 2009 – listopad 2009 – odborná stáž na University of Glasgow, Department of Urban Studies
 • 2008 – dosud – Člen České geografické společnosti
 • 2008 – certifikát FCE Cambridge ESOL

Výuka předmětů

 • Quantitative Methods in Geography
 • Thematic Cartography
 • Geovizualizace
 • Interpretace geodat
 • Soustředění ze zpracování dat
 • Prostorová analýza dat
 • GeoComputation
 • GIS v regionálních analýzách

Projekty

 • Horák, J. Modelování dostupnosti pro seniory, percepce dostupnosti a determinanty jejich prostorové mobility. 2021-2023. Člen řešitelského týmu. GAČR, 21-22276S.
 • Hruška, L. Velký Historický Atlas Českého Slezska – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu. 2018-2021. Člen řešitelského týmu. MK, DG18P02OVV047.
 • spolupracovník na projektu Metodicko aplikační nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního města (TL01000145, TAČR Éta), 2018 – 2019
 • spoluřešitel na projektu Efektivní metody identifikace, hodnocení a monitoringu bezpečnostně rizikových lokalit s využitím prostorových mikrodat (TJ01000465, TAČR Zéta), 2018 – 2019
 • spolupracovník na projektu Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí (TH02010930, TAČR Epsilon), 2017 – 2019
 • spolupracovník na projektu Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (TAČR, Beta2, TITSMMR702), 2018 – 2020
 • spoluřešitel na projektu Infrastrukturní podpora vzdělávací činnosti HGF a KJ VŠB-TUO (MŠMT, OP VVV ERDF), 2017 – 2019
 • spoluřešitel na projektu Strategický plán dalšího rozvoje silniční databanky ŘSD s výhledem na 10 let (Spolupráce se Sdružením pro dopravní telematiku, poskytovatel: Ředitelství silnic a dálnic), 12/2017 – 05/2018
 • spolupracovník na projektu Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin (CZ.1.05/2.1.00/03.0082), 9/2016 – 2017
 • zodpovědný řešitel projektu Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky (133/2016/RPP-TO – 1/b), 2016–2018
 • spoluřešitel zakázky s názvem Analytická studie datové základny a návrh datového modelu pro jednotnou pasportizaci prvků dálniční sítě pro Ředitelství silnic a dálnic, 11/2016 – 03/2017
 • spoluřešitel na projektu Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček (21630156, Visegrad Grant), 2016 – 2017
 • zodpovědný řešitel projektu Úvodní multimediální podpora pro studium geoinformatiky (FRVS2015/139), 2015
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Spatial simulation modelling of accessibility 14-26831S, 2014-2016
 • spolupracovník projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu. Bezpečnostní výzkum, Ministerstvo vnitra, 2012 – 2014
 • zodpovědný řešitel projektu Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice (SP2014/19, 2014)
 • zodpovědný řešitel projektu Rozšíření cvičení předmětu Geografické informační systémy (FRVS2014/80), 2014
 • spolupracovník projektu Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • spolupracovník projektu Geocomputation – Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů – CZ.1.07/2.2.00/15.0276. Více informací o projektu.
 • spolupracovník projektu Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií – CZ.1.07/2.2.00/15.0116.
 • zodpovědný řešitel projektu Inovace předmětu Socioekonomická geografie (FRVS2013/956), 2013
 • zodpovědný řešitel projektu Metody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty (SP2011/131, 2011)
 • spolupracovník projektu Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Magistrát města Ostrava, Odbor kultury a zdravotnictví, ev. č. 1920/2012/KZ, 2012
 • spolupracovník projektu Analýza kriminality v Ostravě v roce 2009, Magistrát města Ostrava, Odbor kultury a zdravotnictví, ev. č. 1590/2011/KZ, 2011
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Industriální město v post-industriální společnosti 403/09/1720. Více informací o projektu.
 • spolupracovník grantu podpořeného GAČR Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice 403/05/2496. Více informací o projektu.

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Li, W., Ivan, I., Liu, Y., Yang, L. (2021): Visual Processing and Analysis of Landslide Deformation Based on GNSS. IEEE Sensors Journal, early acces, doi: 10.1109/JSEN.2021.3061256.
 • Ženka, J.; Slach, O.; Ivan, I. (2020): Spatial patterns of knowledge-intensive business services in cities of various sizes, morphologies and economies. Sustainability, 12, 1845. DOI: 10.3390/su12051845
 • Pánek, J.; Ivan, I.; Macková, L. (2019): Comparing Residents’ Fear of Crime with Recorded Crime Data—Case Study of Ostrava, Czech Republic. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 8, 401. DOI: 10.3390/ijgi8090401. (Full paper)
 • Ivan I. (2016): Interchange nodes between suburban and urban public transport: case study for the Czech Republic. Acta Geographica Slovenica, Vol. 56, No. 2, 221–233. DOI: 10.3986/AGS.754. (IF 2014: 0,306). (Full paper)
 • Inspektor, T., Ivan, I., Horák, J. (2014): Mapping and Monitoring Unemployment Hot Spots towards Identification of Socially Excluded Localities: case study of Ostrava. Journal of Maps, vol. 10, No. 1, 35-46. ISSN 1744-5647. DOI: 10.1080/17445647.2013.847806 (IF 2014: 1,193). (abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Návratová, M., Ardielli, J. (2013): Vyhledávání měst Česka uživateli Google. Geografie, vol. 118, no. 3, s. 284-307. ISSN 1212-0014 (IF 2013: 0,400). (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Docházka na zastávku a její vliv na dojížďku do zaměstnání. Geografie, vol. 115, no. 4, s. 393-412. ISSN 1212-0014 (IF 2010: 0,787). (Full paper)

Recenzované časopisy evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Ivan, I., Horák, J., Zajíčková, L., Burian, J., Fojtík, D. (2019): Factors Influencing Walking Distance to the Preferred Public Transport Stop in selected urban centres of Czechia. GEOSCAPE, Vol. 13, No. 1, 16-30. DOI: 10.2478/geosc-2019-0002. (WoS ESCi) (Full paper)
 • Burian, J., Zajíčková, L., Ivan, I., Macků, K. (2018): Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Transport: A Case Study of Two Middle-Sized Cities. Social Sciences, 7, 83; doi:10.3390/socsci7060083. (Full paper)
 • Ivan, I., Horák, J. (2018): Registered crime hot spots in Ostrava – Location, development and influencing factors. Geographical Journal/Geografický časopis, Vol. 70, No. 1, 3–21. (Full paper)
 • Ženka, J., Novotný, J., Slach, O., Ivan, I. (2017): Spatial distribution of knowledge-intensive business services in a small post-communist economy. Journal of the Knowledge Economy, Vol. 8, No. 2, 385–406. ISSN: 1868-7865. DOI: 10.1007/s13132-015-0260-9. (Full paper)
 • Vrabková, I., Vaňková, I., Ivan, I. (2016): The Efficiency and Public Transport Accessibility of Indirect State Administration in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 2, pp. 135–156. DOI: 10.1515/revecp-2016-0010
 • Ivan, I., Tesla, J. (2015): Road and Intersection Accidents: Localization of Black Spots in Ostrava. Geographical Journal/Geografický časopis, Vol. 67, No. 4, 323–340. (Full paper)
 • Slach, O., Ivan, I., Ženka, J., Sopkuliak, A. (2015): Intra-urban patterns of creative industries in polycentric city. Geoscape Journal, Vol. 9, No. 1, 1–16. (Full paper)
 • Ivan, I., Horák, J. (2011): Population changes caused by industrial and deindustrialization processes – comparison of Ostrava and Glasgow. Geografický časopis, Vol. 63, No. 2, pp. 113-132. (Full paper)
 • Boruta, T., Ivan, I. (2010): Public Transport in Rural Areas of the Czech Republic – Case Study of the Jeseník Region. Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 2, pp. 9-22, ISSN 1210 – 8812. (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Advantage of carpooling in comparison with individual and public transport. Case study of the Czech Republic. Geographia Technica, No. 1/2010, pp. 36 – 46, ISSN 2065-4421. (Full paper)
 • Fojtík, D., Horák, J., Ivan, I. (2009): Automatic creating database of public transport connections. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2, Vol. 55, ISSN 1210-0471. (Full paper)

Recenzované sborníky evidované na SCOPUS nebo Web of Science

 • Horák, J., Ivan, I., Inspektor, T., Tesla, J. (2017): Sparse big data problem. A case study of Czech Graffiti crimes. Proceedings of GIS Ostrava 2017, Rise of Big Spatial Data, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 85–106.
 • Zajíčková, L., Burian, J., Voženílek, V., Ivan, I., Horák, J. (2017): City population’s behavior in public transportation. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol. 17, Np. 23, 417–424.
 • Ivan, I., Kocich, D., Horák, J. (2016): Identification of crime environmental factors based on spatial human data integration. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Conference Proceedings, SGEM 2016, Vol. I,  697–704.
 • Horák, J., Ivan, I., Drozdová, M., Horáková, B., Bala, P. (2016): Multidimensional Database for Crime Prevention. Proceedings of the 17th IEEE International Carpathian Control Conference (ICCC), Tatranská Lomnica, 242–247.
 • Tesla, J., Horák, J., Ivan, I. (2015): Frequency analysis of public transport between Czech municipalities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 1 (2), 593–600.
 • Vrabková, I., Vaňková, I., Ivan, I. (2015): The influence of transformation changes on the spatial accessibility of the acute bed care in the Czech Republic. In Proceedings of Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 23. – 24. dubna 2015. 1613-1627. ISBN 978-80-7454-482-8. (Full paper)
 • Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T. (eds.) (2015): Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, Vol. 214. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7. (Abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D. (2015): Time of day dependency of public transport accessibility in the Czech Republic. In: Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T.: Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 214, 93–108. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7_7. (Abstract)
 • Ivan, I., Horák, J. (2015): Demand and supply of transport connections for commuting in the Czech Republic. In: Ivan, I., Benenson, I., Jiang, B., Horák, J., Haworth, J., Inspektor, T.: Geoinformatics for Intelligent Transportation. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol. 214, 137–147. DOI: 10.1007/978-3-319-11463-7_10. (Abstract)
 • Horák, J., Ivan, I., Tesla, J. (2014): Improved Gravity Models of Commuting Conditions: a Czech Case Study. Proccedings of the International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2014 Belgrade, 171–179. ISBN 978-86-916153-2-1. (Full paper)
 • Ivan I., Horák J., Zajíčková L. (2014): Theoretical and real public transport flows – daily commuting in the Czech Republic.Proccedings of the International Conference on Traffic and Transport Engineering, ICTTE 2014 Belgrade. 27-28 November 2014, 938–946. ISBN 978-86-916153-2-1. (Full paper)
 • Horák, J., Ivan, I., Fojtík, D., Burian, J. (2014): Large scale monitoring of public transport accessibility in the Czech Republic.Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. 157-163. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2014.6843589. (Full paper)
 • Horák J., Ivan I., Kukuliač P., Inspektor T., Devečka B., Návratová M. (2013): Google Trends for Data Mining. Study of Czech Towns. In C. Bădică, N. T. Nguyen, and M. Brezovan (eds.): ICCCI 2013, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8083, Springer, Heidelberg. 100-109. DOI: 10.1007/978-3-642-40495-5_11 (Full paper)
 • Ivan, I., Horák, J., Fojtík, D., Inspektor, T. (2013): Evaluation of Public Transport Accessibility at Municipality Level in the Czech Republic. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume I. 527-534. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S08.030 (Abstract)
 • Ivan, I., Škrobák, J., Inspektor, T., Švec, P. (2013): Microanalysis of Migration Movements in the City – Case Study of Jihlava. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume I. 781-788. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.022 (Abstract)
 • Kukuliač, P., Horák, J., Ivan, I., Růžičková, K., Mudroň, I. (2013): The Spatial Concentration of the High-Tech Manufacturing Industries in Ostrava. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume 2. 989-996. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.049 (Abstract)
 • Švec, P., Hönig, V., Szturczová, D., Ivan, I., Vahalík, P., Mrkvička, T., Grubhoffer, L. (2013): Use of GIS in Spatial Epidemiology – Tick Borne-Diseases as a Model Example. SGEM 2013: 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing: 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 2]. Volume 1. 1033-1040. ISBN 978-954-91818-9-0. DOI: 10.5593/SGEM2013/BB2.V1/S11.054 (Abstract)
 • Ivan, I., Boruta, T., Horák, J. (2012): Evaluation of railway surroundings areas: the case of Ostrava city. In Longhurst, J.W.S., Brebbia, C.A. (eds.) Urban Transport XVIII – Urban Transport And The Environment In The 21st Century. WIT Transactions on the Built Environment, Vol. 128, p. 141-152, ISSN 1746-4498.  DOI: 10.2495/UT120131. (Abstract)
 • Hruška-Tvrdý, L., Kukuliac, P., Horak, J., Ivan, I., Foldynova, I. (2012): Socioeconomic Atlas of Ostrava. In Klimova, V., Zitek, V. (eds.) 15th International Colloquium on Regional Sciences. Masaryk University, p. 181-192, ISBN 978-80-210-5875-0. (Full paper)
 • Fojtík, D., Ivan, I., Horák, J. (2011): Database of public transport connections – Its creation and use. Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference, ICCC’2011 , pp. 115-119. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2011.5945828. (Full paper)

Monografie, kapitola v monografii

 • Lampart M., Horák J., Ivan I. (2013): Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava. 200 s. ISBN 978-80-248-3185-5.
 • Kutscherauer, A., Šotkovský, I., Adamovský, J., Ivan, I. (2013): Socioekonomická geografie a regionální rozvoj: regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regionálnímu rozvoji. SAEI, vol. 22. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
 • Hruška-Tvrdý, L., Kukuliač, P., Foldynová, I., Horák, J., Ivan, I. (2011): Socioekonomický atlas Ostravy. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum o.p.s., 1. vydání, Ostrava. ISBN 978-80-904810-2-2.
 • Horák, J., Belaj, P., Ivan, I., Nemec, P., Ardielli, J., Růžička, J. (2011): Geoparsing of Czech RSS news and evaluation of its spatial distribution. In Katarzyniak, R. et al. (eds.): Semantic Methods for Knowledge Management and Communication. Studies in Computational Intelligence. Springer Verlag, Vol. 381, pp. 353-367. (Full Paper)
 • Ivan, I, Hruška-Tvrdý, L. (2010): Proměna migračních pohybů v Ostravě. In Hruška-Tvrdý, L. et al.: Industriální město v postindustriální společnosti, 1. díl. VŠB – Technická Univerzita v Ostravě, s. 87-101. ISBN 978-80-248-2172-6. (Full paper)
 • Ivan, I. (2010): Simulation of commuting by carpooling in the Czech Republic. In Horák, J. et al. (eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 151-161. ISBN 978-80-248-2357-7.
 • Horák, J., Ivan, I., Inspektor, T., Hruška-Tvrdý, L. (2010): Mapping and Monitoring of Socially Excluded Localities in Ostrava City. In Horák, J. et al. (eds.): Advances in Geoinformation Technologies 2010. VŠB – Technical University of Ostrava, pp. 135-150. ISBN 978-80-248-2357-7.
 • Tvrdý, L. a kol. (2007): Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 300 stran, ISBN 978-80-248-1665-4. (Full paper)