Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.


tomas.penaz@vsb.cz

(+420) 597 325 458

kancelář J351

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • Ph.D. – Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země – Masarykova univerzita (Brno)
 • Ing. – Lomové dobývánín užitkových surovin – VŠB-TU Ostrava

Vědecké zaměření

 • geografické informační systémy
 • vizualizace a zpracování prostorových dat (data statistického sledování událostí v PO)
 • tematická kartografie
 • dálkový průzkum Země
 • geoinformační podpora geologických aplikací a výzkumu (zaměření na sesuvy a poddolování)
 • dostupnost území (síťové analýzy)

Odborná a pedagogická činnost

 • 2002 – dosud: VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra geoinformatiky, odborný asistent
 • 1998 – 2002: VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra ekonomiky a systémů řízení, odborný asistent
 • 1993 – 1997: Magistrát města Ostravy, analytik-programátor GIS
 • 1991 – 1992: INORGA Ekograph, s.r.o., analytik – programátor
 • 1990 – 1991: INORGA, Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, pracovník V/V
 • 1986  –  1989: Rudné doly Příbram, technolog

Odborná praxe

 • 4/2014 dva týdny – University of Iceland, Reykjavík and National Land Survey of Iceland, Akranes, Island
 • 5/2012 dva týdny – The International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST), Taoyuan, Čínská republika (Taiwan)
 • 6/1999 týden EU Joint Research Centre, Yspra, Italy

Výuka předmětů

 • geografické informační systémy
 • programové prostředky pro GIS
 • tematická kartografie
 • dálkový průzkum Země
 • digitální zpracování dat z dálkového průzkumu Země
 • programové prostředky pro DPZ
 • systémy GIS v požární ochraně

Projekty

 • Spolupracovník při řešení projektu “Vodamin II”, realizován v období 2016-2020 v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020
 • Spolupracovník při řešení projektu “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla” (2010-2019)
 • Spolupracovník při řešení projektu “Studie jezera Most”, smluvní výzkum pro Palivový kombinát Ústí, s.p., (2017-2018)
 • Spolupracovník při řešení projektu “Analýza příčin vzniku sesuvu na jihovýchodním úbočí kopce Kubačka, okres Litoměřice” Člen expertního týmu pro vypracování znaleckého posudku podle ustanovení §21 zákona č. 36/1967 (v platném znění s náležitostmi podle ustanovení §110 a §110a zákona č. 141/1961 Sb. v platném znění), řešitel:  Znalecký ústav Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava (2016-2017).
 • Koordinátor projektu “Elektronický atlas požární ochrany” pro Generální ředitelství HZS ČR, řešitel: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (2005-2017)
 • Spolupracovník při řešení projektu “Implementace nástrojů prostorové analýzy dat v činnosti úřadů práce” pro MPSV ČR (2001-2017).
 • Spoluřešitel projektu GAČR “Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map” [205/09/1159], (2009-2011).
 • Spolupracovník při řešení projektu GAČR [105/09/1631] “Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru”, (2009-2011).
 • Spolupracovník při řešení projektu GAČR [205/07/1313] “Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů”  (2007-2009).
 • Spolupracovník při řešení projektu GAČR [402/02/0855], “Modelování trhu práce s využitím geoinformačních technologií” (2002-2004).
 • Spolupracovník při řešení projektu MŽP [SE/640/1/01], “Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska”, (2001-2003).
 • Odpovědný řešitel projektu “Využití prostředků mobilních geoinformačních technologií při nasazení technických prostředků a technologií ochrany území před povodněmi” smluvní výzkum pro KOEXPRO a.s. (2002).
 • Spolupracovník při řešení projektu GAČR [402/99/0022] “Prostorová analýza nezaměstnanosti”, (1999-2000).
 • Spolupracovník při řešení projektu “Zavedení bonitovaných půdně ekologických jednotek do katastru nemovitostí” (1996-1997), pozemkový úřad Magistrátu města Ostravy (1996-1997).
 • Spolupracovník při řešení projektu “Digitalizace územního plánu města Ostravy” (1994-1995), odbor městského informačního systému Magistrátu města Ostravy (1994-1995).
 • Řešitel projektu “Implementace database konstrukčních prvků pro automatizaci inženýrských prací – 2. etapa” Inorga, ústav pro automatizaci řízení v průmyslu (1991).
 • Řešitel projektu “Implementace database konstrukčních prvků pro automatizaci inženýrských prací – 1. etapa” Inorga, ústav pro automatizaci řízení v průmyslu (1990-1991).

Aplikované výstupy V/V

Specializované mapy s odborným obsahem:

 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. (2010): Valorizované relativní náklady na zakládání staveb (problémová mapa) – list ZM 15-41-25. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů. [GA205/07/1313], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. (2010): Valorizované relativní náklady na zakládání staveb (problémová mapa) – list ZM 15-43-04. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů. [GA205/07/1313], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. (2010): Valorizované relativní náklady na zakládání staveb (problémová mapa) – list ZM 15-43-05. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů. [GA205/07/1313], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. (2010): Valorizované relativní náklady na zakládání staveb (problémová mapa) – list ZM 15-43-09. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů. [GA205/07/1313], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. (2010): Valorizované relativní náklady na zakládání staveb (problémová mapa) – list ZM 15-43-10. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů. [GA205/07/1313], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. Bouchal Tomáš ;   Kubečka Karel ;   Duraj Miloš (2011): Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb – ZM 10 list 15-44-02. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru. [105/09/1631], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. Bouchal Tomáš ;   Kubečka Karel ;   Duraj Miloš (2011): Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb – ZM 10 list 15-44-03. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru. [105/09/1631], Řešitel doc.Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. Bouchal Tomáš ;   Kubečka Karel ;   Duraj Miloš (2011): Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb – ZM 10 list 15-44-07. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru, [105/09/1631].
 • Marschalko, M.; P.; Peňáz, T.; Bednárik, M.; Yilmaz, I. Bouchal Tomáš ;   Kubečka Karel ;   Duraj Miloš (2011): Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb – ZM 10 list 15-44-08. Specializovaná mapa s odborným obsahem jako plánovaný výstup projektu Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru, [105/09/1631].

Členství v odborných organizacích

 • člen České asociace pro geoinformace
 • člen České geografické společnosti
 • člen technické normalizační komise TNK122, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví