doc. Ing. Petr Rapant, CSc.


petr.rapant@vsb.cz

(+420) 597 325 470

kancelář A927

Katedra geoinformatiky
VŠB – TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba
70800

research_gate
scopus3

Vzdělání

 • 1984: Ing. – VŠB Ostrava, HGF, obor Hornická geologie a geologický průzkum
 • 1989: CSc. – VŠB Ostrava, HGF, obor Ložisková geologie a geofyzika. Kandidátská disertační práce na téma Počítačové zpracování dat získaných geoservisem.
 • 1998: doc. – VŠB-TU Ostrava, HGF, obor Geologická informatika a geostatistika. Habilitační práce na téma Geografické informační systémy.

Vědecké zaměření

 • systémový přístup v geovědách
 • spatial reasoning
 • aplikace GIT v krizovém řízení

Odborná a pedagogická činnost

 • 1984 – 1988: VŠB Ostrava, HGF, interní aspirant
 • 1988 – 1990: Moravské naftové doly Hodonín, samostatný odborný pracovník
 • 1990 – 1994: VŠB Ostrava, HGF, Katedra geologického inženýrství, VV pracovník
 • 1993: půlroční studijní pobyt na Dánské technické univerzitě, katedře zeměměřictví a fotogrammetrie
 • 1994 – 1998: VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra ekonomiky a systémů řízení, odborný asistent
 • 1998 – dosud: VŠB-TU Ostrava, HGF, docent
 • 2002 – 2006: VŠB-TU Ostrava, HGF, Katedra geoinformatiky, vedoucí katedry
 • 2006 – 2010: VŠB-TU Ostrava, HGF, proděkan
 • 2008: Business English Certificate Vantage, Council of Europe level B2
 • 2014: First Certificate in English, Council of Europe level B2

Výuka předmětů

 • Základy geoinformatiky
 • Geoinformační technologie
 • Computational Aspects of Geoinformation Technologies
 • Základy systémové analýzy v geovědách
 • Spatial reasoning
 • Projektové řízení
 • Objektově-orientované technologie

Projekty

 • Vizuální systém pro získávání a zpracovávání metrických 3D informací v reálném čase. Projekt GA ČR, č. 105/03/0719. Řešitel. (2003-2005)
 • Systém včasného varování v případě výskytu přívalových srážek. Projekt GA ČR, č. 102/03/Z054. (spoluřešitel). Řešitel: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. (2003)
 • Logika a umělá inteligence pro multiagentní systémy. Projekt AV ČR, program Informační společnost, č. T101940420. (spoluřešitel) Řešitel: prof. RNDr. Marie Duží, CSc. (2004-2008)
 • Geoinformatics anglicky. Rozvojový projekt. Řešitel. (2005-2007)
 • Mapování sesuvů v MSK. Řešitel. (pro Geotest a.s. Brno; 2006)
 • Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. I. etapa. Výzkumný projekt financovaný z rozpoctu MSK. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2006-2007)
 • Modelování, simulace a monitorování krizových situací způsobených nepříznivými přírodními jevy. II. etapa. Výzkumný projekt financovaný z rozpoctu MSK. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2007-2008)
 • Monitorování poklesů a sesuvů v poddolované oblasti pomocí radarové interferometrie. Řešitel. (pro Geotest a.s. Brno; 2007-2011)
 • Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy. Spoluřešitel; řešitel: doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. (2010 – 2015) http://simprokim.vsb.cz/
 • Centrum excelence IT4Innovations. Člen týmu; řešitel: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (2011-2015) http://www.it4i.eu/
 • Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. BV MV ČR. Řešitel. (2013-2015)
 • Earth Observation Automated Monitoring Open Platform, ESA Incubed. Spoluřešitel. (2019-2021)

Nejlepší absolventi doktorského studia

 • Michal Šeliga: v roce 2009 obhájit disertační práci na téma „Architektura systémů pro šíření diferenčních korekcí GNSS v reálném čase“. Dnes pracuje ve firmě T-Kartor Group AB ve Švédsku.
 • Milan Lazecký: v roce 2011 obhájil disertační práci na téma „Sledování změn reliéfu terénu radarovou interferometrií“. Dnes působí na IT4Innovations národním superpočítačovém centru, VŠB-TU Ostrava.
 • Michal Kačmařík: v roce 2012 obhájil disertační práci na téma „Studium rozložení vodních par v atmosféře pomocí GNSS“. Dnes působí na Katedry Geoinformatiky HGF VŠB-TU Ostrava.
 • Juraj Cirbus: v roce 2014 obhájil disertační práci na téma „Celulární automat pro simulaci šíření kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií“. Dnes pracuje ve firmě Norconsult Informasjonssystemer AS v Norsku.
 • Antonín Orlík: v roce 2017 obhájil disertační práci na téma „Prediktivní analytické postupy pro výběry a předzpracování geodat“. Dnes majitel firmy a provozovatel celosvětově úspěšné služby https://mygeodata.cloud/.

Členství v odborných organizacích

 • člen České asociace pro geoinformace, Praha (1997 – dosud)
 • člen Koordinační rady ministra dopravy pro ITS (2019 – dosud)
 • předseda Odborné komise CAGI pro standardizaci (1997 – 2004)
 • člen Geospatial Information & Technology Association, Aurora, USA (1997 – 2004)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu 41-18-9 Hospodářská úprava lesa, specializace Geoinformatika, MZLU Brno (1999 – 2007)
 • člen státní komise pro doktorský studijní program 41-18-9 Hospodářská úprava lesa, specializace Geoinformatika, MZLU Brno (1999 – 2007)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika, MZLU Brno (2007 – dosud)
 • garant oboru Geoinformatika v bakalářském studiu (1999 – 2017)
 • garant oboru Geoinformatika v magisterském studiu (1999 – 2020)
 • garant oboru Geoinformatika v doktorském studiu (2000 – dosud)
 • řádný člen vědecké rady HGF (2000 – 2009)
 • člen oborové rady doktorského studia Geoinformatika na HGF VŠB – TUO (2000 – dosud)
 • předseda oborové rady doktorského studia Geoinformatika na HGF VŠB – TUO (2004 – dosud)
 • člen Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (2000 – dosud)
 • člen České kartografické společnosti (2001 – dosud)
 • člen Sdružení pro dopravní telematiku (2002 – 2012)
 • člen mezinárodní komise pro SDI a standardy (Commission on SDIs and Standards), Mezinárodní kartografická asociace (International Cartographic Association, ICA) (2001 – dosud)
 • člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro geografii (2004 – 2009)
 • člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro geovědy (2009 – 2016)
 • člen Národního geografického komitétu (2014 – 2015)
 • člen Vědecké rady PřF UP Olomouc (2014 – 2018)
 • člen Odborné tematické skupiny Doprava Horizont 2020 při MD ČR (2015 – dosud)
 • expert TA ČR (2017 – dosud)
 • zástupce VŠB-TUO v Platformě pro plně autonomní vozidla při MD ČR (2017 – dosud)

Vybrané publikace

Článek v impaktovaném časopise

 • Rapant, P., Struhár, J., Lazecký, M.: Radar Interferometry as a Comprehensive Tool for Monitoring the Fault Activity in the Vicinity of Underground Gas Storage Facilities. Remote Sens. 2020, 12, 271.
 • Kolejka, J., Rapant, P., Zapletalová, J.: The Multiple Data and Geographic Knowledge Approach to a Liquid Toxic Road Accident Mitigation – The Two Blocks GIS Data Processing for an Operative Intervention. Geographia Technica, 2019, Vol. 14, No. 1, str. 49-64. DOI: 10.21163/GT_2019.141.04.
 • Szturcova, D., Rapant, P.: Enhanced Methodology for Ontology Development. Computing and Informatics, 2013, vol. 32 (5) str. 1038–1054.
 • Cooper, A. K., Moellering, H., Hjelmager, J.,  Rapant, P., Delgado, T., Laurent, D., Danko, D. M., Abad, P., Düren, U., Coetzee, S., Iwaniak, A., Rajabifard, A., Huet, M., Brodeur, J.: A spatial data infrastructure model from the computational viewpoint. International Journal of Geographical Information Science, 2013, 27 (6), str. 1133-1151.
 • Hjelmager, J, Moellering, H., Cooper, A., Delgado, T., Rajabifard, A., Rapant, P., Danko, D., Huet, M., Laurent, D., Aalders, H., Iwaniak, A., Abad, P., Düren, U., Martynenko, A.: An initial formal model for spatial data infrastructures. International Journal of Geographical Information Science, Volume 22, Issue 11 & 12 2008 , pages 1295 – 1309.
 • Rapant, P.: Prostor v multiagentových systémech modelujících prostorové procesy. Acta Montanistica Slovaca, Košice, Ročník 12(2007), číslo 2, 84-97. http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n2/2rapant.pdf

Monografie, kapitola v monografii

 • Coetzee, S., Steiniger, S., Köbben, B., Iwaniak, A., Kaczmarek, I., Rapant, P., Cooper, A., Cooper, A., Behr, F.-J.,  Schoof, G.,  Katumba, S.,  Vatseva, R.,  Sinvula, K., Moellering, H.: The academic SDI—Towards understanding spatial data infrastructures for research and education (2017) Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Part F2, pp. 99-113.
 • Kolejka, J., Rapant, P. a kol.: Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi Optimalizace aktivit při bleskové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxické havárii na silnici a železnici. Ústav geoniky AV ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. 210 str.
 • Cooper, A., Coetzee, S., Rapant, P., Laurent, D., Danko, D. M., Iwaniak, A., Peled, A., Moellering, H., Duren, U.: Exploring the Impact of a Spatial Data Infrastructure on Value-Added Resellers and Vice Versa. In Buchroithner, M., Prechtel, N., Burghardt, D. (eds.): Cartography from Pole to Pole. Selected Contributions to the XXVIth International Conference of the ICA, Dresden 2013. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2014, str. 395-404.
 • Rapant, P., Cirbus, J.: Celulární automaty a multiagentové systémy – jiné paradigma přístupu k modelování a simulaci prostorových procesů. In Voženílek, V., Dvorský, J., Húsek, D. (eds) (2011): Metody umělé inteligence v geoinformatice. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 184 s. ISBN 978-80-244-2945-8. Str. 57-68.
 • Rapant, P., Szturcová, D.: Co je to ta geoinformatika, dámy a pánové? Tutoriál, 23-47, DATAKON 2010, ISBN 978-80-7368-425-9.
 • Rapant, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. https://www.researchgate.net/publication/40387847_Geoinformatika_a_geoinformacni_technologie.
 • Moellering H., Aalders H. and Crane A. (Eds.): World Spatial Metadata Standards. ICA, Elsevier Science/Pergamon. ISBN – 0080439497. (Spoluautor kapitoly o hodnocení a popisu standardu metadat platného v ČR).
 • Rapant, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 200 str. ISBN 80-248-0124-8, https://www.researchgate.net/publication/310378256_Druzicove_polohove_systemy
 • Rapant, P.: Začínáme s PC. Grada, Praha 1992, 144 str.