Semestrální projekty


Kontroly projektů (AR 2021/2022)

Zimní semestr:

Kontroly projektů (AR 2020/2021)

Letní semestr:

Zimní semestr:

Veškeré dotazy, na které nenaleznete odpověď níže, zodpoví garant projektů Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.

Pokyny a pravidla k semestrálním projektům

Volba tématu

Student si vybírá téma ze seznamu témat v IS Edison. Pokud student shledá některé ze zveřejněných témat atraktivním a chtěl by jej řešit nebo se o něm dozvědět více, osloví daného pedagoga a domluví si konzultaci. Pokud o dané téma projeví zájem více studentů, pedagog si sám vybere, komu dané téma přidělí. Až po finální domluvě mezi studentem a vedoucím se může student k tématu přihlásit a pedagog potvrdí přiřazení studenta k tématu přímo v IS EDISON.  Student se tedy přihlašuje k tématu až po osobní domluvě s pedagogem. 

Zejména u kombinovaného studia je studentům doporučeno navrhnout si vlastní téma, které bude v souladu s jejich pracovní náplní v zaměstnání. Návrh práce student odešle vhodnému pedagogovi k posouzení.

Pro témata vedená externím vedoucím musí být určen konzultant z řad pedagogů Katedry geoinformatiky (možno vyřídit přes garanta semestrálních projektů). Tento konzultant zajistí evidenci projektů, výsledků kontrol a zápis zápočtu.

Studenti bakalářského studia si volí téma bakalářské práce v závěru letního semestru 2. ročníku. Seznam témat bakalářských prací na následující akademický rok je v IS Edisonu aktualizován k 30. 4. Po tomto termínu si studenti 2. ročníku vybírají téma a zahajují jeho řešení.

Studenti navazujícího studia si vybírají téma práce do 3 týdnů od zahájení semestru. Po této době bude studentům přiděleno téma ze zbývajících neobsazených témat vedoucím Katedry geoinformatiky (totéž platí pro studenty Bc. studia).

Studenti mohou nahlížet na oficiální verzi zadáni své práce přímo v systému EDISON. TOTO ZADÁNÍ JE PRO STUDENTY ZÁVAZNÉ!

Hromadné prezentace výsledků

Student v průběhu semestru prezentuje stav rozpracování své závěrečné práce. Počet prezentací pro jednotlivé formy studia a ročníky shrnuje tabulka. Pro studenty končících ročníků se nabízí další prezentace na konferenci GISáček, a to formou ústní prezentace či posteru. Studenti prvního ročníku navazujícího studia v prezenční formě prezentují v zimním semestru na první kontrole pouze 5 minut oproti klasické 10 minutové prezentaci.

ročník Prezenční studenti Kombinovaní studenti
ZS1 ZS2 LS1 LS2 ZS1 ZS2 LS1 LS2
Bc. ano ano ano ne ne ano ne ano
1. nMgr ano (5 min) ano ano ano ne ano ne ano
2. nMgr ano ano v AJ ano ne ne ano v AJ ne ano

Prezentace práce probíhá formou vystoupení před spolužáky a pedagogy. Termíny těchto vystoupení budou stanoveny nejpozději ve třetím týdnu semestru v rozpisu kontrol (viz výše). Každý student má povinnost se dostavit na prezentace dle daného rozpisu. Student musí na prezentacích setrvat po celý blok prezentací, ve kterém on sám vystupuje.

Studenti posledního ročníku navazujícího magisterského studia (prezenční i kombinovaní) mají povinnost provést druhou prezentaci v zimním semestru v angličtině (jiný jazyk jen po domluvě s garantem projektů). Pokud student vyjede na zahraniční stáž (Erasmus apod.), tak po dobu trvání stáže nemusí prezentovat.

Student si na své vystoupení připraví prezentaci, která bude splňovat následující kritéria (dle úrovně zpracování):

 • Délka trvání: 10 min
 • Úvodní stránka: název projektu, autor projektu, vedoucí projektu
 • Zadání projektu a jednotlivé úkoly (dle IS Edison)
 • Cíle projektu (+ jeho předpokládané praktické využití)
 • Úvod do řešené problematiky
 • Výsledky rešeršní práce
 • Teoretické základy
 • Metodika zpracování
 • Harmonogram prací
 • Přehled použitých dat, příp. programů
 • Dokumentace k vlastnímu zpracování
 • Výsledky, závěry
 • Přehled literatury a použitých zdrojů

Připravenou prezentaci student musí nahrát do síťového adresáře \\adelka-nas.vsb.cz\Temp\_Prezentace (a adresář příslušné skupiny) před zahájením daného bloku prezentací. Prezentace bude pojmenována dle šablony bez použití nestandardních znaků a diakritiky.
prijmeni_yyyymmdd.* – tzn. např. cerny_20160930.ppt => powerpoint prezentace p. Černého pro den 30. 9. 2016.

Hodnocení prezentací

Na prezentacích je přítomnými pedagogy hodnocena:

 • Formální stránka prezentace (1–5 bodů) – prezentační technika, technická stránka prezentace a srozumitelnost sdělení;
 • Obsah prezentace (1–5 bodů) – postup studenta v řešení práce (odborná úroveň, metodický přístup k řešení).

Úspěšnost prezentace posuzují přítomní pedagogové. Hodnocení bude zaznamenáno na webových stránkách s výsledky (viz výše).

Pokud bude některá z částí prezentace hodnocena hůře než známkou 3, bude mít student možnost tento nedostatek napravit na náhradní prezentaci, o kterou si sám aktivně požádá do druhého dne po nezdařené prezentaci. Student si takto může opravit max. jednu prezentaci během semestru!

Řešení nestandardních situací

 • Nemohu se dostavit – v odůvodněných případech a po předchozí omluvě je garantem stanoven náhradní termín. Tuto situaci je student povinen řešit okamžitě kdy zjistí, že se na kontroly nemůže dostavit!
 • Pokud student absolvoval všechny či vybrané prezentace v minulém akademickém roce, ale neobdržel zápočet a zároveň pokud začal pracovat na novém tématu závěrečné práce, musí absolvovat opětovně všechny prezentace za ty semestrální projekty, které doposud nemá ukončeny zápočtem. Student má povinnost sám požádat o zařazení do programu prezentací garanta projektů.

Prezentace na střední škole

Každý student prezenčního magisterského studia ve 2. ročníku má povinnost prezentovat na střední škole vlastní přednášku o geoinformatice a oboru Geoinformatika (např. v rámci předmětu Geografie, který má geoinformatiku v osnově).

Časový harmonogram:

 1. nejpozději týden před návštěvou střední školy, nejpozději však do konce listopadu daného roku je potřeba nahrát prezentace do adresáře \\adelka-nas.vsb.cz\Temp\_StredniSkoly\201X a zaslat email o umístění prezentace na e-mailovou adresu lucie.orlikova@vsb.cz. Student na základě doporučení upraví prezentaci, dokud není schválena určeným členem katedry.
 2. Spolu s prezentací je potřeba uvést také název školy, její případné zaměření a ročník, ve kterém jsou studenti, pro které budete prezentovat. Tento výběr musí projít také schválením z důvodu odstranění duplicit (viz níže).
 3. Vlastní prezentaci je pak možné uskutečnit po schválení prezentace kdykoliv během zimního semestru, nejpozději pak do konce března dalšího roku.

Kde prezentovat:

 • střední škola dle vlastního výběru, která je předem schválena (aby nedocházelo k duplicitám). Výběr schvaluje a eviduje Ing. Lucie Orlíková, Ph.D. Studenti mohou prezentovat ve skupinách, podmínkou je, že navštíví počet středních škol adekvátní počtu členů skupiny.
 • na středních školách, ideálně v hodinách geografie (zeměpisu),
 • ve výjimečných zdůvodněných případech mu může být proplaceno cestovné (se žádostí je třeba se obrátit na vedoucího katedry).

Obsah prezentace:

 • Délka přednášky je cca 15-20 minut. Pokud by ze strany střední školy byla vyžadována delší, je možné zkombinovat s jinými prezentacemi studentů nebo propagačními materiály katedry.
 • Obsah přednášky: předpokládají se 3 části
  1. co jsou GIT a zaměřit se více na ty technologie, které ve své práci využíval (GIS, DPZ, GPS apod.),
  2. výklad, příklady a ukázky s vazbou na svou magisterskou nebo bakalářskou práci, případně semestrální práci – mělo by jít o popularizaci toho, co ve své práci dělal,
  3. možnost studia geoinformatiky na VŠB-TUO. K této části studenti využijí předchystané propagační materiály katedry (jaké obory se otevírají, kde najdou informace na webu, zda jsou přijímačky, adresa na studijní, jaké jsou předměty apod.).
 • student bude vybaven připraveným dotazníkem pro pedagoga a s sebou může vzít i propagační materiály oboru. Všechny tyto propagační materiály si student vyzvedne v kanceláři A814.