Bakalářské studium


Forma studia

Prezenční

Charakteristika oboru

Cílem oboru je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi geoinformačních technologií, pořizováním geodat počínaje přes prostorové analýzy až po prezentaci výstupů analýz. Část předmětů je vyučována v angličtině. To studentům umožní získat znalost anglické terminologie, schopnost studia anglických odborných textů i odborné diskuse v angličtině (což je zvláště v případě nástupu k mezinárodním firmám důležité; usnadní to také výjezdy studentů na zahraniční stáže.). Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy, tak i v soukromém sektoru (správci inženýrských sítí, dopravní podniky, firmy zabývající se sběrem a distribucí geodat apod.), a to jak u firem českých, tak i mezinárodních.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostmi z oblasti základů programování, publikování geodat na webu, geografických informačních systémů, globálních navigačních družicových systémů (GPS), kartografie, dálkového průzkumu Země, digitálních modelů reliéfu a řízení projektů. Výběrem povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce mají studenti možnost profilovat se do jim atraktivních oblasti.

Uplatnění absolventa

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucích využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, ochranu přírody, policii, složky IZS, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Naši absolventi nemají problém s nalezením zaměstnání, vetšinou mají zajištěné pracovní místo ještě před dokončením studia.