Bakalářské studium


Upozornění k bakalářskému studiu: připravili jsme pro vás novou akreditaci bakalářského studia, tedy novou podobu bakalářského studia, která reaguje na aktuální vývoj geoinformatiky a požadavky praxe. Přijímací řízení pro bakalářské studium pro rok 2021/2022 bude proto otevřeno na konci ledna 2021!

Forma studia

Prezenční

Charakteristika oboru

Geoinformatika je věda, zabývající se studiem vlastností, chování a vzájemných interakcí prostorových objektů, jevů, událostí a procesů prostřednictvím jejich digitálních modelů a s využitím geoinformačních technologií. Je nedílnou součástí soudobých rozhodovacích metod řízení a je využívána všude, kde se pracuje s jevy lokalizovanými v prostoru a čase. Toto se projevuje kontinuální poptávkou po kvalifikovaných absolventech se znalostmi geoinformatiky. Cílem studijního programu geoinformatika je připravit novou generaci absolventů u nichž jsou s využitím systémového přístupu unikátně kombinovány znalosti z geografie, geoinformačních technologií a kvantitativních metod.

Absolventi umí aplikovat získané odborné znalosti a jsou schopni aktivně pracovat s geoinformačními technologiemi. To spočívá ve využití existujících prostorových dat, v pořizování nových prostorových dat i s pomocí globálních navigačních družicových systémů, distančního snímání zemského povrchu (vč. dronů). Významná část studia se zabývá ukládáním těchto dat v prostorových databázích, jejich zpracováním vybranými kvantitativními metodami využívajícími vlastnosti prostorových dat. Součástí je také vývoj vlastních nástrojů umožňující automatizaci práce a replikovatelnost postupů. Důraz je kladen na schopnosti interpretace výsledků a kvalitní prezentaci výstupů formou map a jejich publikováním na internetu s využitím webových mapových aplikací. Stranou však nezůstávají ani měkké dovednosti absolventů zaměřené na prezentační a komunikační techniky a další rozšiřující znalosti z oblasti legislativy a etiky práce s prostorovými daty, podnikání či rozšiřování jazykových dovedností vedením výuky vybraných předmětů v angličtině.

V průběhu celého studia je velký důraz kladen na promítnutí získaných teoretických znalostí do praktických dovedností v rámci terénních soustředění, stáží ve firmách a prakticky orientovaných předmětů zaměřených na uplatnitelnost v praxi.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostmi z oblasti geografických informačních systémů a jejich aplikací; tvorby, analýz, modelování a interpretace prostorových dat, dálkového průzkumu Země včetně dronů; tematické kartografie a vizualizace prostorových dat; globálních navigačních družicových systémů; digitálních modelů reliéfu, jejich tvorby, analýz a vizualizace; programování, databázových systémů a webových technologií pro prostorová data; fyzické a socioekonomické geografie. Výběrem povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce mají studenti velkou možnost profilovat se do jim atraktivních oblasti.

Uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí své uplatnění ve firmách a institucích působících ve většině průmyslových odvětví, především pak ve vývoji technologií, životním prostředí, finančním sektoru, stavebnictví, dopravě či u složek integrovaného záchranného systému. Z vyhodnocení uplatnitelnosti absolventů studijního oboru Geoinformatika vyplývá, že 70 % absolventů našlo uplatnění v soukromém sektoru, 20 % ve státní správě a dalších složkách státu (především v rámci složek integrovaného záchranného systému) a 10 % působí na vědecko-výzkumných pozicích.

Naši absolventi mají většinou zajištěné pracovní místo ještě před dokončením studia.

Rozhovory s několika našimi úspěšnými absolventy si můžete přečíst zde.