Bakalářské studium


Forma studia

Prezenční

Charakteristika oboru

Cílem oboru je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií na aplikační úrovni a budou schopni aktivně pracovat s existujícími aplikacemi geoinformačních technologií, pořizováním geodat počínaje přes prostorové analýzy až po prezentaci výstupů analýz. Část předmětů je vyučována v angličtině. To studentům umožní získat znalost anglické terminologie, schopnost studia anglických odborných textů i odborné diskuse v angličtině (což je zvláště v případě nástupu k mezinárodním firmám důležité; usnadní to také výjezdy studentů na zahraniční stáže.).

Odborné znalosti absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostmi z oblasti pořizování a zpracování prostorových dat včetně jejich analýz, základů programování, publikování prostorových dat na webu, globálních navigačních družicových systémů (GPS), kartografie, dálkového průzkumu Země, digitálních modelů reliéfu a řízení projektů. Výběrem povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce mají studenti velkou možnost profilovat se do jim atraktivních oblasti.

Uplatnění absolventa

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucích využívajících k podpoře svých pracovních činností geoinformatiku a  geoinformační technologie, a to na území České republiky i v zahraničí. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, energetiku, ochranu přírody, policii, složky Integrovaného záchranného systému, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Naši absolventi mají většinou zajištěné pracovní místo ještě před dokončením studia.

Rozhovory s několika našimi úspěšnými absolventy si můžete přečíst zde.