Magisterské studium


Forma studia

Prezenční i kombinovaná forma!

Charakteristika oboru

Cílem oboru je příprava absolventů, kteří zvládnou odbornou tematiku z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií na úrovni umožňující tvorbu nových aplikací geoinformačních technologií, řízení projektů a řízení a správu geoinformačních systémů, provádění náročných analýz, hledání nových způsobů řešení různých problémů a řízení projektů. Část předmětů je vyučována v angličtině. To studentům umožní rozvinout znalost anglické terminologie, schopnost studia anglických odborných textů i odborné diskuse v angličtině (což je zvláště v případě nástupu k mezinárodním firmám důležité). Uplatnitelní budou jak v oblasti státní správy a samosprávy tak i v soukromém sektoru (správci inženýrských sítí, dopravní podniky, firmy zabývající se sběrem a distribucí geodat apod.), a to jak u firem českých, tak i mezinárodních.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získávají rozšířené znalosti z oblastí plánování a vývoje aplikací, modelování v geovědách, prostorových databází, mobilních geoinformačních technologií či statistiky. Pro jejich další rozvoj je určena paleta povinně volitelných předmětů a zejména realizace diplomové práce.

Uplatnění absolventa

Absolventům se nabízí široká možnost uplatnění v soukromých společnostech i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií. Z jednotlivých sfér je možno jmenovat státní správu a samosprávu na všech úrovních, dopravu, ochranu přírody, policii, složky IZS, zemědělství a lesnictví či bankovnictví.

Kde máme absolventy?

Naši aboslventi nemají problém s nalezení zaměstnání. Převážná část z nich navíc pracuje v oboru v soukromých firmách i veřejných institucích.