Naši absolventi


Za více jak 20 let existence absolvovalo obory geografické inforamční systémy nebo geoinformatika několik set absolventů (bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu). Níže je uveden přehled absolventů od akademického roku 1998/1999.

Doktorské studium

Student Název disertační práce Školitel
Ing. Vladislav Svozilík Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší s využitím speciálních monitorovacích a analytických metod doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Ing. Jan Tesla Prostorově-simulační přístupy k modelování dostupnosti území doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Antonín Orlík Prediktivní analytické postupy pro výběry a předzpracování geodat doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Pavel Kukuliač Modelování prostorové distribuce ekonomických aktivit. doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Josef Mikloš Architektonický rámec pro budování SDI. doc. Dr.Ing. Bronislava Horáková
Ing. Radek Dostál Inteligentní systémy pro interaktivní návrh tematických map. doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Student Název disertační práce Školitel
Mgr. Tomáš Inspektor Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Juraj Cirbus Celulární automat pro simulaci šíření kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií. doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Mgr. Ivan Mudroň Změny využití území a jejich optimalizace s ohledem na přírodní nebezpečí. doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Markéta Hanzlová Využití geoinformačních technologií ke zhodnocení vlivu využití dat pokryvu krajiny na s-o proces. doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Michal Podhorányi Efekt kvality a rozlišení DMR na výsledky simulací hydrodynamických numerických modelů : senzitivita modelů při modelování inundačních území. doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Josef Stromský Návrh integrovaného hydrologického informačního systému s využitím webových služeb doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Michal Kačmařík Studium rozložení vodních pár v atmosféře pomocí GNSS. doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Peter Bobáľ Mathematical Modelling of the Dynamics of Snow Cover in a Mountain Watershed for Operational Purposes doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Mgr.Ing. Jozef Richnavský Stanovenie lavínových dosahov s využitím dynamického numerického modelovania a GIT doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Ing. Lucie Orlíková Interpolace dešťových srážek v horských povodích. doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Vlastimil Kajzar Modelování následků dobývání ložisek nerostných surovin doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Student Název disertační práce Školitel
Mgr. Tomáš Oršulák Alternativní scénáře vývoje krajiny a jejich vizualizace v prostředí virtuální reality doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
Ing. Milan Lazecký Sledování změn reliéfu terénu radarovou interferometrií doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Igor Ivan Prostorové hodnocení zajištění dopravní obslužnosti zaměstnavatelů doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Karel Jedlička Geomorfologický informační systém
Mgr. Martin Adamec Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
Student Název disertační práce Školitel
RNDr. Kamila Slováková Modelování trhu práce pomocí multikriteriálního hodnocení Vít Voženílek Doc.RNDr.CSc.
Mgr. Renata Popelková Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Petr Fuks Způsoby reprezentace prostorových dat pro simulace založené na multiagentovém systému doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Michal Šeliga, Ph.D. Architektura sytémů pro šíření diferenčních korekcí GNSS v reálném čase doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Zdena Dobešová Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů Voženílek V,Doc.RNDr.CSc.
Ing. Pavel Hrbáček Vytváření a využívání krizových scénářů v oblasti lesních požárů s podporou nástrojů GIS Bláha P,Doc.RNDr.DrSc.
Student Název disertační práce Školitel
Ing. Jitka Prchalová Použití metod GIS pro analýzu vývoje krajiny – využití archívních leteckých snímků Rapant P,Doc.Ing.CSc.
Ing. David Vojtek, Ph.D. Využití geoinformačních technologií pro modelování hydrogeologických procesů Rapantová N,Doc.Ing.CSc.
Ing. Jiří Hanslian, Ph.D. Koncepce systému pro správu referenčních stanic GNSS a jimi poskytovaných služeb Rapant P,Doc.Ing.CSc.
Ing. Pavel Děrgel, Ph.D. Prostorové Multi-agentové systémy Rapant, Doc.Ing.CSc.
Student Název disertační práce Školitel  Rok
Mgr. Wolfgang Standhaft VergleichendeAnwendungsuntersuchung statisticher und geostatisticher Methoden für die Bestimmung von Parametern von Trinkwasservorkommen Schejbal C,Prof.Ing.CSc.Drhc. 2005
Ing. Ivan Bílý, Ph.D. Technické řešení nasazení systému GPS do systému sběru informací na uhelných a skrývkových rýpadlech v podmínkách dolu Bílina Voženílek V,Doc.RNDr.CSc. 2005
Ing. Jan Stankovič, Ph.D. Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách. Horák J,Doc.Dr.Ing. 2005
Ing. Kerstin Hoňková Databáze uhelných ložisek -základ pro automatizovaný systém grafického zobrazení ložiskových atributů a odhadu zásob. Staněk F,Doc.RNDr.Ph.D. 2004
Ing. Jan Růžička, Ph.D. Metadata pro prostorová data. Rapant P,Doc.Ing.CSc. 2003
Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. “Modelování rozptylu znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech, s podporou nástrojů GIS, pro posuzování kvality ovzduší.” Herčík M,Prof.Ing.CSc. 2003

Magisterské studium

Student Název diplomové práce Vedoucí práce

Radek Furmánek

Implementace dalších navigačních prvků do existující navigační databáze

Ing. David Vojtek, Ph.D.

Petr Holeček

Síťové analýzy modelování svozu odpadu

Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

Jakub Seidl

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro monitoring svahových pohybů

doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.

Peter Golej

Využití dat ze Sentinelu-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.

Jakub Gaštan

Využití pozemního laserového skenování pro monitoring těžebních prací v kamenolomu Lošonec doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Michal Čalkovský Vizualizace dat o sněhové pokrývce na příkladu Vysokých Tater Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Dominika Foldynová Paralelní výpočty pro analýzu viditelnosti Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Hynek Gerlich Správa dat pro pátrání po pohřešované osobě Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Veronika Kocourková Testování zásuvného modulu pro podporu pátrání po pohřešované osobě Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Tomáš Láslop Testování mobilní aplikace pro podporu pátrání po pohřešované osobě Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Jan Masopust Multifaktorové hodnocení rizik ve vztahu k výstupům metanu doc. Dr. Ing. Jiří Horák
Barbora Pavelková Detekce oblaků z multispektrálních dat v zimním období Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Vendula Sládková Aplikace pro tvorbu pátracích sektorů na základě přirozených bariér Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Patrik Sleziak Vývoj webové aplikace pro potřeby hydrologického modelování Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Alicia Rijo Estrella Využití družicové SAR interferometrie pro identifikaci a mapování sesuvů ve městě Sánchez, Dominikánské republice Ing. Milan Lazecký, Ph.D.
Khrystyna Bezborodova Využití GNSS meteorologie pro podporu předpovídání extrémních jevů počasí Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Tereza Havlíčková Vytvoření nástroje pro automatizované generování mapových výstupů Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Aneta Hluchníková Deviatilita individuální a hromadné dopravy v Česku doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jana Kahánková Tvorba odtokového modelu pomocí neuronové sítě Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Vojtěch Lelek Programová implementace metodiky SYMOS97 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Petra Linhartová Big GeoData na příkladu dat z mobilních telefonů doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Martin Pščolka Možnosti webové mapové aplikace pro realitní kancelář Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Michal Rodek Vyhodnocení spolehlivosti dopravních dat RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Tomáš Řehák Aktualizace systému ukládání dat a metadat datového skladu DMR 5G Ing. David Vojtek, Ph.D.
Roman Siwek Simulační modelování veřejné a individuální dopravy s podporou systému AnyLogic doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Juraj Struhár Měření výšky sněhové pokrývky s využitím analýzy signálů GNSS Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Krzysztof Szturc Příprava geodat pro model virtuální reality a tvorba časové animace na příkladu vývoje zástavby Třineckých Železáren a.s. Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Petr Šádek Vyhodnocení znečištění vod pomocí DPZ Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Andrej Šulík Možnosti vizualizace časoprostorových dat v prostředí WWW na příkladu vývoje zástavby Porubského Areálu VŠB-TUO Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
David Vála Řetězení procesů v rámci Web Processing Service Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Jaroslav Hendl Prediktivní analýza vloupání do objektů na území Ostravy doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jiří Klepek Analýza hydraulických a hydrogeologických poměrů náhonů s využitím GIS doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Petr Količ Vizualizace souvislostí mezi fenologickými a meteorologickými daty ze stanice ČHMÚ Holenice RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Jan Mareš Lokalizace deliktů v dopravě a prostorová analýza jejich výskytu doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Henrich Bernát Vývoj webové služby pro analýzy viditelnosti s využitím DMR z volně dostupných zdrojů dat Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Róbert Kostolný Možnosti modelování zpoždění signálu GNSS vlivem troposféry s využitím numerického modelu počasí Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Klára Ondráková Využití nástroje Mapnik pro automazitované generování map Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Saeed Sharifi Konfigurovatelný import dat Open Street Map do PostGIS Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Radim Strejček Vizualizace dopravních dat RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Ivo Šajer Mapová aplikace nemovitého majetku ve správě Moravskoslezského kraje Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Šugar Prototyp prostorové sociální sítě Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Roman Jedlička Analýza dostupnosti vybraných typů zařízení v Ostravě doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Igor Olejník Analýza a vizualizace optimálních tras pro přístup záchranných týmů k podzemním zásobníkům zemního plynu Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Kateřina Konečná Časoprostorová analýza nahlášených závad v Jihlavě doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Ján Karas Mobilní aplikace pro mapování stavu turistických tras Ing. David Vojtek, Ph.D.
Václav Kajgr Modelování vlivu vegetace na viditelnost území Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Adam Schreier Optimalizace prostorových dotazů v MS SQL Server Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Josef Šrámek Optimalizace tras svozu komunálního odpadu s využitím síťových analýz Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Marek Mitana Prostorová analýza drogové problematiky v Ostravě doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Václav Fröhlich Prostorová analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Daniel Pražák Prostorové analytické nástroje vhodné pro predikci kriminality doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Pavel Krajčí Sledování výšky sněhu na principu crowdsourcingu Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Vojtěch Zlý Správa datového skladu prostorových dat Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Blahník Tvorba nástroje pro zpracování dat z modelování hluku Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Jiří Stejskal Uživatelské rozhraní geoportálu Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Radim Balner Vyhodnocení změn využití ploch v katastru města Klimkovice Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Jonáš Hruška Využití dálkového průzkumu Země z UAV pro identifikaci deformace svahu s vegetačním pokryvem Ing. Milan Lazecký, Ph.D.
Milan Matolák Využití dronu pro mapování dopravní nehody Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Marcel Poláček Geoinformační podpora pro vizualizaci znečištění ovzduší Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Jan Poláček gvSIG platforma pro mobilní GIS Ing. David Vojtek, Ph.D.
Eva Sztwioroková Hodnocení soudržnosti obyvatelstva správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Jakub Moldrzyk Možnosti detekce invazních neofytů pomocí distančních metod na příkladu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Petr Janoušek Ontologie křižovatky pozemních komunikací doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Jiří Hykel Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola Ing. Jan Růžička, Ph.D.
David Kocich Publikace historických map Ostravy v prostředí mapového serveru doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Marek Štefula Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Vladislav Svozilík Spouštění modelů na vzdáleném počítači Ing. Jan Růžička, Ph.D.
David Baroš Vývoj nástroje pro analýzy rozmístění obyvatel v prostředí ArcGIS doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Pavel Vícha Vývoj přestupků na území Ostravy v letech 2010-2013 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Eugen Fleischhandl Zpracování a vizualizace klimatických a fenologických dat v Jihočeském kraji RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Jana Straková Analýza přestupků z dat Městské policie v Ostravě doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jan Lojek Automatizované testování vybraných funkcí geografického informačního systému Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Radka Matoláková Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Alexandra Jarná Geomorfologie glaciální a neglaciální krajiny v horských oblastech; testování procesů formování s využitím popisu pomocí GIS Dr. Ola Fredin
Martin Matuszczyk Monitoring cen nemovitostí z inzerce realitního portálu doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Branislav Bucha Porovnání výsledků modelování stékání vody po povrchu s využitím celulárního automatu a srážkoodtokového modelu doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Jan Tesla Prostorová analýza dat dopravních nehod v České republice doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Andrea Jančíková Simulace dopadu poruchy hrázního tělesa VD Plumlov doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Lenka Kožáková Směry migračních pohybů do/z krajských měst ČR doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jan Juráš Vyhodnocení budov z digitálních leteckých snímků detekcí a klasifikací založenými na objektech Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Juraj Kisztner Využití technologie Kinect v oblasti navigace tělesně postižených osob Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Václav Kostka Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava Ing. David Vojtek, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Jakub Chovan Extrakce linie stoku vody z rozptýlených dat Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Helena Doubravová Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Markéta Návratová Hodnocení vývoje kriminality na Ostravsku v letech 2009-2011 doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Jan Vyhlídal Mapování a analýza hipostezek v Moravskoslezském kraji doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jiří Ševčík Mapování značení turistických tras na Lysou horu Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
David Navrátil Návrh metodiky stanovování povodňových zón pomocí hydrodynamických numerických modelů Ing. Michal Podhorányi, Ph.D.
Patrik Babiš Optimalizace databáze statistického sledování událostí v požární ochraně pro potřeby kartografické vizualizace Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Veronika Skácelová Optimalizace rozmístění velkoobjemových kontejnerů v Jihlavě doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Václav Švidernoch Statistické zpracování dopravních dat RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Zdeňka Nesvadbová Stochastická simulace denních srážkových úhrnů v povodí řeky Bečvy doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
David Kubáň Udržitelný rozvoj v územním plánování s využitím GIS doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jan Prášek Vývoj aplikace mapující změny využití území Moravskoslezského kraje doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jan Trčka Vývoj dopravní obslužnosti v ČR ve vybraných obdobích doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Dušan Maďar Vývoj nástroje pro automatické generování barevného stínovaného reliéfu s texturou Ing. David Vojtek, Ph.D.
Vojtěch Dubrovský Webová mapová aplikace pro podporu dokumentace biocenter Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Libor Trnčák Analýza změn krajinného pokryvu nivy Morávky RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Ondřej Havel Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Martina Dohnalová Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Martin Javorský Eliminace vlivu chybných hlášení uživatelů na kvalitu navigační databáze Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Anna Sikorová Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec Ing. David Vojtek, Ph.D.
Jaroslav Škrobák Intraurbánní demografické procesy a jejich vizualizace na příkladu Jihlavy doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Pavlína Viačková Klasifikace lesních porostů na základě kombinace dat z dálkového průzkumu Země Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Martina Koutná Metadatový profil pro Český statistický úřad Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Ondřej Masař Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu Jihočeského kraje RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Kristýna Hardynová Modelování vlivu změn krajinného pokryvu na povrchový odtok v povodí řeky Jičínky Ing. Michal Podhorányi, Ph.D.
Kateřina Meduňová Porovnání vhodnosti metodik hydrologických modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Vlastimil Starý Prostorová disagregace s využitím dat LU/LC Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Radek Németh Rozšíření aplikace pro evidenci a lokalizaci technického vybavení a její nasazení v jiném firemním prostředí Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Pavel Mráček Rozšíření možností monitorovacího nástroje WMSTester Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Jan Vandrol Standard NAVIS v prostředí systému Android Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Brotánek Tvorba a verifikace map pokrytí signálem spojových prostředků Hasičského záchranného sboru České republiky Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Pavlína Jašková Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Jakub Ohanka Vztah kriminality a místa v městském prostředí doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Tereza Voznicová Analýza prostorových charakteristik distribuce nových pracovních míst v České republice doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Jakub Calábek Kriminalita na Ostravsku doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Barbora Staňková Mapová aplikace pro odbor sociální Moravskoslezského kraje Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Beata Czepczorová Mapování naučných stezek CHKO Poodří a tvorba webové aplikace Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Radek Fujak Monitorování pohybu vybraných osob v areálu VŠB-TUO Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Pavel Kukuliač Prostorová distribuce ekonomických aktivit na Ostravsku doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Karel Trunečka Prostorová segregace sociálních skupin na Ostravsku Mgr. Tomáš Inspektor
Pavel Soukup Prostorové shlukování v městském prostředí doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Filip Lombart Publikování výsledků skenování Ntrip Casters pomocí mapového serveru Ing. David Vojtek, Ph.D.
Jan Valchář Simulátor pohybu vozidel MHD Ostrava Ing. Jiří Ardielli
Martin Fusek Tvorba územního plánu obce a jeho následné převedení do GIS Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Karel Psota Vývoj aplikace pro modelování dle metodiky SYMOS’97 Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Tomáš Trúchly Vývoj sociálně problémových lokalit s využitím vybraných registrů doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Michal Samiec Webová mapová aplikace pro odbor školství MSK Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Elena Hasayová Webová mapová aplikace pro odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Petr Daněk Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Matúš Petruška Analýza přírodních rizik na území NP Muránska planina RNDr. Boris Šír
Daša Maslová Analýza vlivu kalamitního odlesnění na odtokové poměry a kvalitu vod na území TANAP Ing. Martin Ďuricha
Michaela Hořínková Analýza vlivu lesa na odtokové poměry s pomocí semidistribuovaných a distribuovaných hydrologických modelů doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Jiří Maršolek Citlivostní analýza a srovnání vlivu terénu na modelování havarijního úniku metanu pomocí matematických modelů Ing. Pavel Platoš, Ph.D.
Martin Tomčík Extenze Google Gears a možnosti využití v GIS Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Peter Nemec Hodnocení vývoje a struktury zpráv s využitím geoparsingu doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Lukáš Aprias Implementace CA do prostředí ArcGIS Server Ing. David Vojtek, Ph.D.
Stanislav Kadlčík Informační systém církevních památek města Brna Ing. Jiří Ardielli
Róbert Zboja Klimatické pomery Turčianskej kotliny doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Naděžda Svobodová Metadata v podniku Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Róbert Komoráš Modelování fluviální eroze na území CHKO Strážovské vrchy Mgr.Ing. Jozef Richnavský
Petr Kupka Modelování kontaminace podzemní vody pro operativní řešení havárií doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Jan Ulman Modelování vybraných geologických dat v prostředí ISATIS Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Martin Tomášik Možnosti správy modelů stromů virtuálního světa Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Jaroslav Novák Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Daniela Sumegová Návrh optimálního postupu pro zaměřování bodů, linií a ploch pomocí GPS v lese Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Jarmil Jiříček Open source software pro správu geodat na obecních úřadech Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Ivan Mudroň Optimalizace využití území povodí Čebovského potoka ve vztahu k erozi Ing. Peter Bobáľ
Tomáš Novák Posouzení možností využití knihovny OpenGL v geoinformatice doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Jaromír Mališka Stanovení bilance sedimentů Luhačovické přehrady s podporou GIS a numerických modelů doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Michala Repková Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů Ing. Michal Podhorányi, Ph.D.
Hana Hálová Turistický mapový portál Beskyd Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Andrea Tkáčiková Využití radarové interferometrie k vyhodnocení změn terénu po povodních v roce 1997 Ing. Milan Lazecký, Ph.D.
Markéta Průšová Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Silvie Návratová Vývoj věkového složení obyvatel v Ostravě mezi roky doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Lenka Zažirejová Posouzení možností využití GPS při kriminalistickém ohledání místa činu Ing. David Vojtek, Ph.D.
Radek Walder Prezentace areálu Hornického muzea OKD Landek v prostředí Internetu Ing. David Vojtek, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Marcel Vojta Analýza dojíždění pro podnik Lanex a MSA doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Pavol Potančok Analýza fluviálně-geomorfologických procesů v povodí Olše s pomocí hydrodynamických modelů doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Pavlína Kiszová Analýza možností kontinuálních metod v s-o modelech doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Martin Paleček Analýza škod způsobených vydrou říční na vybraném území doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Monika Foldynová Automatizace procesu zpracovani dat SMP Net, s.r.o. Ing. Jiří Ardielli
Zdeněk Lébl Geografická analýza potenciálu energetického využití biomasy v podmínkách obce doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Anton Mráz Geoinformační systém pro správu budov Ing. Bc. Lucie Šašková
Peter Babčan Implementace dynamického modelu rozmístění obyvatelstva Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Michal Chmelař Implementace geoinformačních technologií v podmínkách Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Radek Dostál Informační systém pasportních údajů o území Ing. František Klímek
Kateřina Tichá Informační systém Pozemkového fondu ČR doc. Dr.Ing. Bronislava Horáková
Peter Skubinčan Informační systém turistických tras Nízkých Tater Ing. Jiří Ardielli
Peter Fraňo Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Iva Koutná Metodika zpracování dlouhodobých měření referenčních stanic GPS a její ověření doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ivan Pôbiš Mobilní geoinformační technologie v prostředí ArcGIS Server pro lesnický výzkum Ing. David Vojtek, Ph.D.
Branislav Devečka Modelování vlivu kalamitního odlesnění na srážkoodtokové poměry v TANAP doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Michal Kačmařík Monitorování vývoje meteorologické situace nad ČR pomocí GPS meteorologie doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Radim Potěšil Návrh a vytvoření účelové webové geoaplikace pro ČSÚ doc. Dr.Ing. Bronislava Horáková
Michal Anguš Návrh optimalizace stokové sítě s pomocí modelu SWMM doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Lea Leinweberová Optimalizace lesní dopravní sítě s využitím geoinformačních technologií Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Michal Čížek Pasportizace a optimalizace svozových tras kontejnerů na netříděný odpad v městské části Ostrava Poruba Ing. Martin Ďuricha
Zuzana Sukeníková Pokročilejší vizualizace seismických dat v prostředí MapServeru UMN Ing. David Vojtek, Ph.D.
Jakub Baborák Posouzení možností geostatistických postupů pro modelování geologických objektů doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Adéla Jedelská Posouzení správnosti protipovodňových a protierozních opatření v projektu komplexní pozemkové úpravy Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Hana Vaculová Posouzení vhodnosti datového modelu pro správu územně analytických podkladů s ohledem k potřebám MěÚ ve Vítkově Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Daniel Bárta Projekt Open Street Mapping z pohledu Geoinformatika Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Katarína Móricová Krupcová Prostorové analýzy, plánování a časová prognóza odběratelského trhu doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Jana Šafferová Prostorový vývoj populace lýkožrouta severského v ČR doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Barbora Pastorková Systém predikce pohybu hledaných osob při pátracích akcích Policie ČR – návrh využití DMR a jiných prostředků GIS Ing. David Vojtek, Ph.D.
Vojtěch Roupa Tvorba 3D modelů budov s použitím metod digitální průsekové fotogrammetrie Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Martin Majer Vliv heterogenity území na odtokové a erozní procesy Mgr.Ing. Jozef Richnavský
Juraj Cirbus Vyhodnocení dlouhodobého běhu referenčních stanic GNSS doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Jan Jemelka Využití RC modelu při sběru geodat Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Petr Dvořák Využití WMS a WFS zdrojů v prostředí produktů společnosti Skyline Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Pavel Belaj Webová aplikace pro vizualizaci geoinformací MPSV doc. Dr.Ing. Bronislava Horáková
Jozef Inglot Webová aplikace sledování a lokalizace návštěvníků internetových stránek Ing. Jakub Jirka
Pavel Chrastina Zavedení mobilních GIT při obnově katastrálního operátu Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Peter Trgiňa Zhodnocení fluviální eroze v povodí Stonávky s pomocí modelu AGNPS doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Jaroslav Poláček Analýza povodňových situací v povodí Orlice s pomocí numerických modelů RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Peter Bobáľ Analýza srážkoodtokových vztahů a fluviální eroze na povodí Ipeľu s pomocí hydrologických modelů a GIS RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Martin Bartolen Analýza vlivu průmyslové činnosti na kvalitu vod na příkladu Horní Nitry RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Markéta Sovadinová Automatická klasifikace snímkových podkladů Mgr. Luboš Bělka
Martina Verkinová Demografická a vzdálenostní charakteristika migračních toků na Slovensku Ing. Igor Ivan
Eva Smejkalová Detekce uhlovodíků v půdách s využitím dálkového průzkumu Země Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Miroslav Horváth Generování 3D krajiny s využitím open source nástrojů Ing. František Klímek
Jan Sedláček Koncepce budování digitálního archívu s prostorovou lokalizací Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Jiří Juroš Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Jan Havlík Nástroje DPZ a GIS pro zhodnocení parametrů sněhové pokrývky RNDr.Jan Unucka, Ph.D.
Luboš Mlejnek Návrh a tvorba databáze zájmových objektů AČR a její implementace do stávajícího protředí Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Jozef Richnavský Návrh optimalizace hospodaření na zemědělské půdě s pomocí erozních modelů RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Róbert Magna Návrh transformace digitální databáze DMÚ25 do datového modelu v prostředí ESRI geodatabase Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Michal Podhorányi Porovnání hydrodynamických modelů HEC-RAS a MIKE11 v povodí Olše RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Diana Prokeinová Porovnání srážkoodtokových modelů HEC-HMS a HYDROG v povodí Olše RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Monika Kaňoková Porovnání srážkových úhrnů s radarovými daty Ing. Lucie Juřikovská
Ján Ľupták Posúdenie vplyvu zmeny pokryvu územia (odlesnenie) na zrážkoodtokové vzťahy v povodí Hrona RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Šárka Kerclová Projekt vodohospodářského informačního systému Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Pavel Ševčík Průvodce pro prostorové dotazy v systému PostGIS připravený jako plugin pro OpenJUMP Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Králík Příjem a zpracování dat z meteorologických družic Doc.Ing. Petr rapant, CSc.
Tomáš Diblík Registr výškových objektů jako základní databáze výškových překážek v České republice Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Ivo Filip Simulace a monitorování pohybu mobilních telefonů po dálnici Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Roman Kaszper Sledování stavu služeb pro GeoWeb Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Martin Ďuricha Srážkoodtokové modelování na příkladu povodí Bečvy RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Richard Ondra Testování API mapových služeb a tvorba online GIS aplikace Doc.Dr.Ing. Bronislava Horáková
Luděk Boucný Tvorba GIS pasportizace místností VŠB-TUO Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Peter Babjak Vliv odtokových poměrů na kvalitu vod v povodí Hronu RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Petr Solnický Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Marián Kolpák Výpočet pokrytia vymedzeného územia signálom FM rozhlasového vysielania v 3D Doc.Ing. Ján Klima, Ph.D.
Martin Hlaváček Využití celulárních automatů pro modelování silniční sítě v multi-agentovém systému Ing. Pavel Děrgel, Ph.D.
Lenka Gregušová Využití GIS při modelování vzniku lavin ve Vysokých Tatrách Ing. David Vojtek, Ph.D.
Roman Bár Životní cyklus geografického informačního systému AirMap Doc.Dr.Ing. Bronislava Horáková
Milan Lazecký Datový sklad pro DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Kateřina Sváčková Detekce lokalit údolních niv s použitím multikriteriálních hodnocení v prostředí GIS Ing. David Vojtek, Ph.D.
Lenka Dočkalová Geologické mapování s využitím mobilních geoinformačních technologií Ing. David Vojtek, Ph.D.
Lenka Pustějovská Implementace Celulárních Automatů při modelování stékání kapaliny po zemském povrchu Ing. David Vojtek, Ph.D.
Jan Lemka Implementace UMN MapServer pro zobrazování seismických dat sítě WEBNET Ing. David Vojtek, Ph.D.
Hana Magrlová Kontrola pěstování cukrovky pro Moravskoslezské Cukrovary a.s. Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Pavel Kusý Modelování hluku s využitím Open source Ing. Petr Fuks
Lucie Fizková Studie a zhodnocení domácích volně dostupných API mapových služeb Doc.Dr.Ing. Bronislava Horáková
Martina Sochorová Studie a zhodnocení zahraničních volně dostupných API mapových služeb Doc.Dr.Ing. Bronislava Horáková
Ondřej Fialík Testování a vyhodnocení praktické použitelnosti kombinace GPS a inerciálních senzorů Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Martin Fábik Vizualizace dat z datového skladu DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Jan Brothánek Vytvoření datového modelu pro vedení měřičské dokumentace Ing. Jiří Ardielli
Aleš Koťátko Využití interpolačních metod pro odhad srážkových úhrnů Ing. Lucie Juřikovská
Karel Majíček Využití prostředků GIS při morfotektonické studii Bělského zlomu (jihovýchodní část) Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Lenka Štěrbová Vývoj aplikace pro ukládání a zobrazování dat získaných při terénním cvičení Ing. David Vojtek, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Barbora Hejlková Analýza dojíždění v Moravskoslezském kraji z dotazníkových šetření a dat UDIMO Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Kateřina Sanetrníková Analýza dopravní dostupnosti zaměstnavatelů v okrese Klatovy Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Igor Ivan Analýza vývoje migrace Moravskoslezského kraje Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
David Janiurek Cyklotrasa Mlynářská stezka Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Filip Hanuš Časoprostorové vyhlazení socioekonomických dat Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Jana Mlynáriková GNSS Meteorologie Ing. David Vojtek, Ph.D.
Martin Jindra Návrh GIS malé obce s využitím svobodného programového vybavení Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Pavel Jáger Návrh vojenského informačního systému DISLOKACE AČR mjr.Ing. Jan Marš, Ph.D.
Ján Straka Rozptylová studie regionu “Horna Nitra” Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Martin Prager Řetězení webových služeb v prostředí open source GIS Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Vavroš Srovnání výsledků RUSLE a dynamického erozního modelu SWAT na příkladu povodí Rožnovské Bečvy RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Aleš Uvíra Vizualizace návrhu komplexní pozemkové úpravy v prostředí WWW Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Petr Lukeš Vyhodnocení pokryvu a využití krajiny pomocí dat DPZ Ing. Markéta Hanzlová
Markéta Fojtíková Vyhodnocení vývoje krajiny a rizika půdní eroze na modelu lyžařského areálu Ing. Petr Fuks
Jiří Hojgr Vývoj kriminality ve správním území PČR SVčK (Policie České republiky, Správa Východočeského kraje) Dr.Ing. Bronislava Horáková
Olga Kotlíková Analýza sociální situace na základě lokalizace nezaměstnanosti Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Lenka Ferková Analýza vztahu pokryvu a užití krajiny ke kvalitě vod s pomocí modelovacího software RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Lucie Kavanová Hodnocení distribuce zaměstnavatelů v okrese Bruntál Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Petr Musial Hodnocení možností prezentace a ovlivnění výsledků modelování Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Vlasta Klajblová Hodnocení srážkových předpovědí ALADIN a GFS pro povodí Bělé Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Barbora Koblížková Mapová služba zastávek a linek MHD s vazbou na jízdní řády DPO Dr.Ing. Bronislava Horáková
Tomáš Hubálek Metainformační systém pro geodetickou kancelář Ing. Štusák, s.r.o. Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Veronika Krausová Návrh a specifikace online dispečerského a navigačního systému pro optimalizaci nákladní dopravy Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Tomáš Minarčík Návrh knihovny vybraných kartografických technik umožňujících rozšíření funkcionality mapových serverů Ing. Josef Stromský
Jan Kucharczyk Návrh transformační šablony pro konverzi mezi metadaty pro geodata dle ISVS a ISO Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Roman Ožana Posouzení vlastností GeoNetwork Opensource a jeho uplatnitelnosti pro účely národního metaPortálu Dr.Ing. Bronislava Horáková
Mária Bárdyová Publikování geodat vybraných projektů v prostředí webu Ing. David Vojtek, Ph.D.
Jaroslav Kunc Tvorba multidimenzionální databáze pro GIS statistiky Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Ludmila Hnilová Vyhodnocení dostupnosti obcí na základě přímé a časové dostupnosti Ing. Monika Šeděnková
Vojtěch Bravenec Webová prezentace areálů VŠB – TU Ostrava s použitím MapServeru UMN Ing. David Vojtek, Ph.D.
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Jaromír Kamler Analýza možností SŘBD PostgreSQL a nadstavby PostGIS pro vytvoření datového skladu v prostředí GIS Ing. Antonín Orlík
Antonín Krejčíř Dynamický model rozmístění obyvatelstva územního celku Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Vladimír Vlk GIS v hodinách informatiky na základní škole Ing. David Vojtek
Jan Šponer Mapování dostupnosti signálů přístupových bodů WiFi společnosti MATTES AD na území Frýdku-Místku a okolí Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Aleš Daněk Mapy s dopravními informacemi pro WAP Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Michal Egyed Návrh nového datavého modelu databáze vrtů ODRY 2000 a vytvoření grafického uživatelského rozhraní Ing. David Vojtek
Michal Janík Obnova katastrálního operátu novým mapováním Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Petr Vaněk Tvorba profesionálního kartografického výstupu v prostředí ArcGIS Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
David Sedláček Údržba digitalizovaných sáhových map v prostředí ISKN Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Tomáš Urbančík Využití mapového serveru ArcIMS pro dynamické generování statistických map v prostředí WWW Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Radim Balon Využití Open Source pro geoiformační potřeby úřadů malých obcí Dr.Ing. Bronislava Horáková
Ivo Hřebíček Zařazení MGIT do procesu revize bodových polí Ing. David Vojtek
Pavel Hrdina Analýza sezonních změn vegetace kvantifikováním vegetačního charakteru krajiny Ing. Markéta Hanzlová
Michal Biskup Evidenční systém pro monitorování a publikaci stavu kvality vodních ploch pro potřeby krajské hygieny Ing. Jan Stankovič, Ph.D.
Jan Kolář Implementace algoritmů prohledávání dopravní sítě v prostředí PostGIS Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Alice Joštová Tvorba informačního systému cyklotras Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Hanslian
František Klímek Vizualizace seismických dat projektu ORFEUS v prostředí Map Server UMN integrovaná na LIVE-CD Ing. David Vojtek
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Ludmila Adamcová Analýza nabídky využití volného času ve školských zařízeních MSK Dr.Ing. Bronislava Horáková
Jaromír Bravanský Analýza nezaměstnanosti v mikroregionu Bílovec ve vztahu k dopravní dostupnosti Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Martin Krempl Architektura systému pro úpravu 3D modelu budov Ing. Jan Růžička,Ph.D.
Petr Janík Návrh a vytvoření aplikace pro mapování bezbariérových tras Dr.Ing. Bronislava Horáková
Tomáš Opravil Návrh koncepce GIS mikroregionu Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Kateřina Šimečková Posouzení RSO ČSÚ a UIR-ADR pro lokalizaci subjektů a pro analýzu nezaměstnanosti Dr.Ing. Bronislava Horáková
Lucie Němcová Stanovení dopadů záplav na obyvatelstvo a město Třinec s využitím analýz GIS a hydrologického modelu Ing. David Vojtek
Pavol Uličný Využití GIS jako nástroje v projektech strukturálních fondů EU RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D.
Vladimír Havlík Vývoj aplikace pro mobilní sběr dat Ing. Jan Stankovič
Petr Fuks Aplikace pro plánování rozvozu zboží Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Lucie Orlíková Modelování hydrologických a hydrogeologických procesů v systému GRASS GIS Ing. Antonín Orlík
Stanislav Žitník Modelování stoku přívalových srážek v povodí Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Tomáš Bőhmer Modelování vlivu lesního vegetačního krytu a lesní půdy na sražko-odtokové vztahy Mgr.Jan Unucka
Radim Brix Porovnání přesnosti a parametrů různých GPS přijímačů a testování nástrojů pro transformaci dat mezi souřadnicovými systémy WGS-84 a S-JTSK Ing. David Vojtek
Kateřina Kokošková Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Jan Ryszawy Určování vlhkosti v atmosféře z měření GPS Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Jiří Guřan Vizualizace metadat Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Radek Hojgr Vizualizace prostorových dat v prostředí GRASS GIS Ing. Antonín Orlík
Michal Čermák Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Ing. Jan Stankovič
Martin Jonov Využití radarových odhadů srážek v hydrologickém modelování Mgr. Jan Unucka
Student Název diplomové práce Vedoucí práce
Tomáš Karčmář Analýza rozmístění a využití zvláštních škol a základních škol pro postižené děti v Moravskoslezském kraji Dr.Ing. Bronislava Horáková
Tomáš Herman Analýza vzdělávací nabídky středních škol a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji Dr.Ing. Bronislava Horáková
Karel Vlček Aplikace pro evidenci rybářských úlovků, využívající službu WWW Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Monika Poledníková Dopravní dostupnost zaměstnavatelů v okrese Jeseník ve vztahu k demografickým ukazatelům Dr.Ing. Bronislava Horáková
Lukáš Růžička Dostupnost zaměstnavatelů v okrese Bruntál Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Milan Paulas Implementace modelové analýzy průmyslových rizik do informačního systému pro vytváření havarijních a krizových plánů Prof.RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Josef Mikloš Metainformační systém založený na XML Ing. Jan Růžička,Ph.D.
Antonín Orlík Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Pavel Hajný Možnosti GIS při tvorbě trojrozměrných map zemětřesení Ing. Aleš Poláček, CSc.
Jiří Hrdina Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Adam Patáčik Návrh koncepce a praktické ověření sledování pohybu nebezpečných nákladů Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Lucie Tomášová Návrh metodiky pro tvorbu spádových obvodů školských zařízení s využitím geoinformační podpory Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Josef Stromský Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Martin Sikora Stanovení možných dosahů závažné havarie s nebezpečnými chemickými látkami a zón havarijního plánování Prof.RNDr.Pavel Danihelka, CSc.
Roman Pavlištík Vyhodnocení časových snímků dopravy v lomu pořízených GPS Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Miroslav Umlauf Vytvoření grafického rozhraní pro úpravu 3D modelu budov Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Lukáš Gottesman Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro a.s. Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Lukáš Debowski Využití GIS pro zajištění bezpečnosti provozu produktovodní sítě Čepro a.s. Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Vlastimil Kajzar Využití GIS pro zpracování a prezentaci výstupů interaktivního programového systému hodnocení uhelných ložisek Doc.RNDr.František Staněk,Ph.D.
Petr Chrobák Využití registru sčítacích obvodů ČSÚ pro lokalizaci subjektů na úřadech práce Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Pavel Šrámek Vývoj prohlížečky souborů ve formátu GDF Ing.Jiří Hanslian
Marek Gřešek Vývoj systému pro digitální evidenci a analýzu profilů průzkumných vrtů Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
Tomáš Linart Změny využití krajiny v oblasti Moravské Ostravy Doc.Dr.Ing. Jiří Horák
Rok Student Název diplomové práce Vedoucí práce
2003 Ondřej Renner Geoinformační podpora návrhu optimalizace hasebních obvodů v Moravskoslezském kraji Ing. Tomáš Peňáz,Ph.D.
2003 Michal Boroň Multivariační a multikriteriální hodnocení situace na lokálním trhu práce Dr.Ing. Jiří Horák
2003 Tomáš Ježek Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Dr.Ing. Bronislava Horáková
2003 Radek Tydlačka Valašské muzeum v přírodě virtuálně Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
2003 Aleš Bartečko Využití mapového serveru pro ISGP Ing. Jan Růžička
2002 Petr Bala Analýza dopravní dostupnosti obcí v prostředí GIS Dr.Ing. Jiří Horák
2002 Ivana Kulczycká Analýza dostupnosti území okresu Bruntál Dr.Ing. Jiří Horák
2002 Michal Popiolek Analýza radonového rizika z hlediska IG rajonování Dr.Ing. Jiří Horák
2002 Michal Kramář Generování 3D modelů budov pro potřeby vizualizace v prostředí Internetu Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
2002 Jiří Hanslian Navigace a mapování pomocí GPS Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
2002 Michal Javorek Studie vlivu více faktorů na poruchovost vodovodní sítě OVAK, a.s. Ing. Jan Růžička
2002 Radim Slováček Tvorba 3D modelů zástavby z leteckých snímků Doc.Ing. Petr Rapant, CSc.
2002 Tomáš Duchoslav Tvorba metainformačního systému pro prostorová data s využitím internetových technologií Dr.Ing. Bronislava Horáková
2002 Marcela Glacová Územní analýza situace na trhu práce v Novém Jičíně Dr.Ing. Jiří Horák
2002 Roman Vrba Využití dat DPZ pro predikci výnosů obilovin Dr.Ing. Jiří Horák
2001 Petr Svoboda 3D GIS seismických jevů vybrané části OKR – analýza vazby seismicity na hlavní tektonické poruchy
2001 Jiří Kocourek 3D GIS vesmíru
2001 Tomáš Kettner Analýza dopravní dostupnosti s využitím programu Jízdní řády
2001 Marek Gába Analýza dopravní dostupnosti zdravotnických zařízení ambulatního charakteru pro Ostravský kraj
2001 Jana Možiešiková Analýza prostorových dat metodou prostoro-časového shlukování a testování přítomnosti shluků kolem bodového zdroje
2001 Jiří Kostelníček Geografický informační systém jako nástroj pro plánování údržby veřejného osvětlení
2001 Martin Stříž Nástroje pro prostorovou analýzu srážek v GIS
2001 Milan Bukowczan Návrh objektového modelu GIS – uhelných důlních děl pro implementaci v systému AMEBA
2001 Rostislav Botur Návrh objektového modelu GIS – Uhelných zásob a odrubaných ploch pro imlementaci v systému AMEBA
2001 Antonín Bařinka Porovnání využití mapových serverů pro publikování prostorových dat na Internetu
2001 Markéta Hanzlová Program pro transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy platnými na území ČR
2001 Radek Matouch Rozšíření možnosti vizualizace geodat prostřednictvím WWW s využitím technologie mapového serveru
2001 Jiří Hermann Vizualizace interakčních dat
2001 Pavel Pomezný Využití GIS jako nástroje pro podporu hodnocení krajinné zeleně
2001 Jan Stankovič Využití mobilních geoinformačních technologií v záchraných službách
Rok Student Název diplomové práce
2000 Jiří Tomášek Analýza a modelování tras svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS
2000 Štepán Bartoš Evidence hospodaření a náhradního užívání na pozemcích
2000 Libor Kuchejda Implementace klasifikačních metod v prostředí ESRI Map Objects
2000 Tomáš Válek Mapování výskytu křídlatky v povodí Morávky
2000 Pavel Stančík Mapový klient jako součást informačního systému Arboreta Nový Dvůr
2000 Jaroslav Pospíšil Metainformační systém důlní dokumentace OKD
2000 Jiří Uchytil Návrh a implementace algoritmů pro údržbu, správu a využívání prostorových dat – linek městské hromadné dopravy
2000 Petr Vinkler Návrh a implementace algoritmů pro vyhledávání spojení s využitím existujících linek městské hromadné dopravy
2000 René Pisinger Návrh metodiky pro zpracování pasportizace zeleně ve městě Horní Slavkov u Sokolova
2000 Roman Hynčica Optimalizace hranic hasebních obvodů s využitím funkcí GIS pro analýzu a modelování
2000 Jaroslav Mansfeld Pilotní řešení informačního systému o historii města Jirkova s využitím GIS
2000 Radek Plos Projekt trasy mikrovlnného spoje pro připojení detašovaného pracoviště Česká rafinerská, a.s.
2000 Martin Záruba Realizace speciálních vizualizačních efektů pomocí rastrových operací v prostředí ESRI Map Objects
2000 David Trégler Studie možnosti nasazení GIS v teplárně Komořany
2000 Petr Jánošík Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín
2000 David Vojtek Výpočet dostupnosti GPS s ohledem na konfiguraci terénu
2000 Stanislav Marenčík Vytvoření grafického rozhraní pro komunikaci s uživateli metainformačního systému CAGI
2000 David Bauckmann Vytvoření informačního systému pro správu místností v prostředí WWW
2000 Miroslav Rychtařík Zpracování DKM katastrálního území Pšov u Podbořan v rámci KPÚ – rekonstrukce grafického přídělového plánu
1999 Marcel Cahel Informační systém správy majetku obchodního domu (na příkladu OD Makro)
1999 Miroslav Novák Optimalizace průjezdu sítí MHD v prostředí GIS
1999 Jan Růžička Porovnání aplikace Geomediam Web Map a Framme View v podmínkách firmy Ostravské vodovody a kanalizace
1999 Kateřina Růžičková Posouzení geografického umístění poboček hlavních finančních ústavů ve vztahu k charakteristice obyvatel
1999 Marek Lesák Tvorba aplikace pro studium socioekonomických jevů v území
1999 Pavel Hrbáček Vytvoření GIS porubského areálu VŠB-Technické univerzity Ostrava
1999 Romana Pešulová Využití GIS ArcView při optimalizaci dopravy