Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací


Identifikace projektu: TB9500MV005

Řešitelé:

Projekt TAČR Beta vznikl pro potřeby realizace Akčního plánu GeoInfostrategie (Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020). Cílem projektu bylo zpracovat kvalitní podklad pro Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací.

Jako podklad pro vypracování návrhu doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací bylo v rámci projektu provedeno porovnání s dostupnými podklady a zpracována analýza zahraničních a existujících národních kurikul (učebních osnov) v oblasti prostorových informací, zejména z hlediska požadavků vývoje geoinformační infrastruktury specifikované výše uvedenou Strategií. Analýza vycházela z dostupných podkladů, jako jsou UCGIS Body of Knowledge, Geospatial Technology Competency Model, další zahraniční a národní kurikula a příslušné ISO normy (ISO/TR 19122) a zahrnovala rovněž segment neformálního učení se zaměřením na další vzdělávání.

Projekt se řešil 5 měsíců (22.6.-30.11.) ve spolupráci VŠB-TU Ostrava (katedra geoinformatiky) a ZČU Plzeň (katedra geomatiky).

Další informace poskytne: Doc. Dr. Ing. Jiří Horák (odpovědný řešitel)

Výstupy projektu

Metodika „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací“

Metodika je připravena tak, aby umožnila standardní přístup k hodnocení obsahu učebních osnov, vymezení potřeb, zajištění standardu znalostních oblastí, které budou využity při vymezování požadavků na volná místa ve veřejné správě i mimo ni, při systematickém plánování vzdělávání zaměstnanců. Na ni navazuje implementace systému komplexních vzdělávacích aktivit, které znamená konkretizaci připravených návrhů do úrovně vymezení jednotlivých kurzů a další forem vzdělávání, stanovení jejich požadovaného obsahu, způsobu ověřování znalostí atd. a následně spuštění celého systému zajištěného prostřednictvím vzdělávacích institucí i firem, realizaci komplexu vzdělávání, prověřování znalostí a rozvoje individuální vzdělaností kariéry.

Metodika je určena pro subjekty veřejné správy zodpovědné za kvalifikační strukturu veřejné správy; personalisty (ve veřejné správě a nejen), např. při přípravě a realizaci výběrových řízení, určování kvalifikačních požadavků, zhodnocení vstupních požadavků na uchazeče, pro zařazování pracovníků do vzdělávacích programů; garanty studijních programů na vysokých školách (porovnávání obsahu kurikul, rozvoj studijních programů a pro zohlednění potřeb praxe); učitele a manažery vzdělávání pro přípravu kurzů dalšího vzdělávání.

Metodika obsahuje návrh národního Kmenu znalostí GIS&T, který vznikl na základě UCGIS Body of Knowledge (http://ucgis.org/product/gist-body-knowledge), Geospatial Technology Competency Model (http://www.urisa.org/resources/geospatial-management-competency-model/), doplněním národní specifik, priorit a potřeb z praxe (vazba na GeoInfoStrategii a její Akční plán, směrnice EU s vazbou na prostorové informace a navazující legislativu, projekty revidující Body of Knowledge (v současnosti GI-N2K) a projekci technologického vývoje.

Odhad počtu hodin přímé výuky pro dané téma BoK 1.0 u jednoho bakalářského studijního programu

Analýza rozdílů mezi učebními osnovami programů v oblasti prostorových informací v ČR a zahraničí

Analýza byla vypracována podle metodiky „Návrh doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací a systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací“ s určitými nezbytnými omezeními.

Podkladem k hodnocení je šetření, které bylo prováděno především na podkladě materiálů běžně dostupných prostřednictvím webových informačních systémů univerzit, jako jsou anotace a osnovy předmětů. Hodnocení bylo prováděno porovnáváním obsahů jednotlivých povinných předmětů s návrhem národního Kmenu znalostí GIS&T, uvedeným v metodice.

Hodnocení prováděli členové řešitelského týmu, a pouze u některých českých programů bylo hodnocení kontrolováno ze strany garantujícího pracoviště. S ohledem na finanční a časové možnosti projektu nebylo možné hodnotit přímo výukové materiály a zapojit do hodnocení pracovníky garantujících pracovišť.

Celkem se hodnotilo 26 českých studijních programů bakalářského a navazujícícho magisterského stupně a podobně 18 zahraničních.

Obsah hodnocení:

  • shoda povinných předmětů (4 stupně) s tématy návrhu národního Kmenu znalostí GIS&T UCGIS BoK
  • hodinové dotace předmětů
  • podíl prakticky orientované výuky (cvičení, exkurze, praxe…)
  • projektová výuka
  • souhrn za všechny bakalářské programy, za magisterské, mimo jiné i témata nejčastější a naopak chybějící, či málo zastoupená (a příklady kde je lze najít)
  • srovnání souhrnů za české a zahraniční obory
  • počet témat v předmětu
  • hodnocení překryvu s 3 vybranými pracovními zaměřeními absolventů

Analýza vybraných studijních programů využívajících GIS&T

Analýza obsahu 20 českých studijních programů aplikujících GIScience a geoinformační technologie ve své doméně jako např. architektura, územní plánování či ochrana životního prostředí. Hodnotila se míra shody (zastoupení) s tématy návrhu národního Kmenu znalostí GIS&T, uvedeným v metodice, dále hodinové dotace, podíl praktické a projektové výuky.

Projekce technologického vývoje v oblasti geoinformatiky

Studie krátkodobého až střednědobého výhledu vývoje geoinformačních technologií.

Word cloud z klíčových slov 20 nejcitovanějších WoS článků z informatiky

Analýza neformálního učení

Analýza segmentu neformálního učení v oblasti GIS&T, zejména z hlediska požadavků vývoje geoinformační infrastruktury. Analýza se zaměřuje na kurzy a školení pořádané školami, výzkumnými ústavy,, institucemi a zejména firmami  a hodnotí je včetně překryvu s tématy návrhu Národního kmene znalostí GIS&T, hodinové dotace, ceny a podmínky, dále přednášky, konference, atd., včetně on-line vzdělávání ve formě tzv. Massive Open Online Courses.

Zastoupení jednotek BoK na školeních GIS Mentors

Návrh komplexních vzdělávacích aktivit pro další vzdělávání

Shrnutí zjištění z předchozích analýz (např. která témata nejsou ve výuce pravděpodobně dostatečně zastoupena), základní teze takového komplexu vzdělávání, doporučené formy, doporučení vhodné formy jejich podpory ze strany MV a dalších institucí, příklady vzdělávacích balíčků.